Сборник рефератов

Дипломная работа: Фінансовий менеджмент банка

Основними перевагами в обслуговуванні клієнтів Правекс-Банку є: швидке і якісне обслуговування клієнтів; індивідуальний підхід до вирішення проблем кожного клієнта; зручний для клієнтів режим роботи; щоденна наявність грошових коштів в касі; конфіденційність інформації; широка розгалуженість мереж.

Менеджери Правекс-Банку завжди в своїй праці використовують метод перехресних продаж. Реалізація перехресного менеджменту дозволяє збільшити як кількість клієнтів банку, так фінансовий результат.

Слід зазначити, що найбільш вагомою статтею доходів Правекс-Банку є комісійний дохід – 68% від загальної суми доходів. Отже, політика Правекс-Банку спрямована на отримання прибутку в значній мірі від проведення комісійних операцій банку, які є більш неризиковими.

Зростання кількості підприємств і приватних клієнтів, які довірили Правекс-Банку ведення своїх фінансових справ, підтверджує, що банк виправдовує надії та задовольня потреби клієнтів, а це є найкращим свідченням успішної діяльності банку.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.         Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 №2121-III.

2.         Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

3.         Положення про кредитування. Затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995 №246 (з змінами і доповненнями).

4.         Положення про політику управління активами і пасивами АКБ "Правекс-Банку". Затверджена Наказом Голови Правління АКБ "Правекс-Банк" від 13.01.2003 року №22-А.

5.         ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

6.         ОНТП 24-86 (общесоюзные нормы технологического проектирования). Определение категорий помещений по взрывной и пожарной опасности.

7.         СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

8.         СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.

9.         СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение.

10.          Алавердов А.Р. Финансовый менеджмент в банке: Учебно-практическое пособие. – М.: МЭСИ, 1997.

11.          Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,1997. – 471 с.

12.          Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001.

13.          Банківськ операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

14.          Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.

15.          Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: ЭКОС, 1992. – 428 с.

16.          Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-центр, – 1999.

17.          Бланк И.А. Финансовый мененеджмент: Учный курс. – К.: Ника-Центр, 1999. – 528 с.

18.          Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: КНЕУ, 2001.

19.          Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 234 с.

20.          Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційному банку. – Харків.: РВП "Оригінал", 1998. – 72 с.

21.          Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор, Вира-Р., 2003.

22.          Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

23.          Ефективність управління банком (Школа банкірів): Матеріали науково-практичного семінару під ред. проф. В.П. Матвієнко. – К.: Наук. думка, 2003.

24.          Заруба О.Д. Банківський менеджмент у банку: Навчальний посібник. – К.: Лібра ТОВ, 1996.

25.          Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – К.: Т-во"Знання", КОО, 1997.

26.          Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. – К., 1999.

27.          Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. 215 с.

28.          Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2004. – 296 с.

29.          Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в КБ: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.

30.       Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1995. – 704 с.

31.          Методичка для экономистов, ответственных за развитие розничных услуг на отделениях и филиалах АКБ "Правекс-Банка".

32.          Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Возюк. – К.: Алерта, 2004. – 500 с.

33.          Примостка Л.О. Фін. менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

34.          Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку. – К.: КНЕУ, 1999.

35.          Річний звіт АКБ "Правекс-Банку". Київ, 2005. – 110 с.

36.          Річний звіт АКБ "Правекс-Банку". Київ, 2006. – 120 с.

37.          Річний звіт АКБ "Правекс-Банку". Київ, 2007. – 128 с.

38.          Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с.

39.          Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М., 1997.

40.          Сало В.І., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 314 с.

41.          Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело Лтд, 1995. – 72 с.

42.          Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во "Перспектива", 2002. – 656 с.

43.          Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред.проф. Г.Г. Кірейцева. – К.:ЦУЛ, 2002. 496 с.

44.          Фінінансовий менеджмент банку / Під ред. О.С. Любунь. – К.: Слово, 2004. – 270 с.

45.          Фролов С.М. Банківська справа і основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навч. посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 368 с.

46.          Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый менеджмент. – М.: Гриф, 1996.

47.          Аржевітін С. Формування банківського менеджменту в Україні // Вісник НБУ. – 2001. – №5. С. 24-28.

48.          Бездудный М.А. Управление рисками и совершенствование банковского надзора // Банковские услуги. – 2002. – №2. – С. 2-5.

49.          Белінська Я.В. Теоретичні засади аналізу валютних ризиків // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №10. – С. 33-41.

50.          Бобир В.В Управління ліквідністю в комерційному банку // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. ст. – Х.: Штрих, 2002. – 274 с.

51.          Бондаренко Л.А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку // Фінанси України. – 2003. – №9. – С. 85-94.

52.          Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2000. – №1. С. 13.

53.          Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ. – 2001. 12. – С. 51-53.

54.          Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Вісник НБУ. 2002. – №7. – С. 48-51.

55.          Голуб В.М. Кредитні ризики комерційних банків та методи їх управління // Проблеми перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Суми: Мрія ЛТД, 2002. – Т.5. – 288 с.

56.          Двадцатка лучших украинских банков // Имею право. – 2007. - №52. – С. 5.

57.          Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку // Фінанси України. – 2002. – №5. – С. 129-138.

58.          Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. – 1998. – №9. – С. 23.

59.          Ильясов С.М. Управление активами и пасивами банков // Деньги и кредит. – 2000. – №5. С. 20-27.

60.          Пернарівський О.В. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. – 2000. – №4. С.31-34.

61.          ПІБ України. Школа банкіра: Методика розрахунку достатності капіталу банку (вимоги Базельської угоди) // Інформ. вип. №244. – Ч.1 – К., 1997.

62.          ПІБ України. Школа банкіра: Фін. аналіз діяльності КБ // Інформ. вип. №283. – Ч.2 К., 1999.

63.          ПІБ України. Школа банкіра: Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку // Інформ. вип. №284. – Ч.3 – К., 1999.

64.          Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. – 2000. - 2. – С. 39-44.

65.          Примостка Л.О. Управління активами і пасивами КБ: концептуальні підходи, методи та модел // Регіональна економіка. – 2000. – №4. – С. 87-95.

66.          Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. – №5. С. 115-121.

67.          Щибиволок З. Аналіз ліквідності банку // Банківська справа. – 2000. – №5. – С. 33-37.


Додаток А

Баланс за станом на 31 грудня 2005 року, тис. грн.

Активи 2005 2004
1 2 3
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 2583692 158853
Казначейські та інші ЦП, що рефінансуються НБУ, і ЦП, емітовані НБУ 0 0
Кошти в інших банках 185949 391211
Цінні папери в торговому портфел банку 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 1058 25054
Кредити та заборгованість клієнтів 983510 871206
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані й дочірн компанії 0 2850
Основні засоби та нематеріальн активи 165975 166222
Нараховані доходи до отримання 14346 10872
Відстрочений податковий актив 0 0
Інші активи 31660 29606
Довгострокові активи, призначен для продажу 0 0
Усього активів: 1640890 1655874
Пасиви 2005 2004
1 2 3
Зобов’язання
Кошти банків: 144476 358770
у тому числі кредити, які отриман від НБУ 0 12054
Кошти клієнтів 1272864 1101308
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 1 1
Боргові цінні папери, емітован банком 0 0
Нараховані витрати до сплати 37013 25402
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Інші зобов’язання 45383 74555
Усього зобов’язань: 1499737 1560036
Власний капітал
Статутний капітал 94960 71160
Капіталізовані дивіденди 0 0
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
Емісійні різниці 672 672
Резерви та інші фонди банку 3031 2824
Резерви переоцінки, у тому числі: 15883 551
резерви переоцінки необоротних активів 15883 551
резерви переоцінки цінних паперів 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 20499 16475
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 6108 4156
Усього власного капіталу: 141153 95838
Усього пасивів: 1640890 1655874

Додаток Б

Баланс за станом на 31 грудня 2006 року, тис. грн.

Активи 2006 2005
1 2 3
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 348132 2583692
Казначейські та інші ЦП, що рефінансуються НБУ, і ЦП, емітовані НБУ 0 0
Кошти в інших банках 109237 185949
Цінні папери в торговому портфел банку 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 1058 1058
Кредити та заборгованість клієнтів 1373407 983510
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані й дочірн компанії 0 0
Основні засоби та нематеріальн активи 168295 165975
Нараховані доходи до отримання 16908 14346
Відстрочений податковий актив 0 0
Інші активи 106483 31660
Довгострокові активи, призначен для продажу 0 0
Усього активів: 2123520 1640890
Пасиви 2006 2005
1 2 3
Зобов’язання
Кошти банків: 31273 144476
у тому числі кредити, які отриман від НБУ 0 0
Кошти клієнтів 1817725 1272864
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 1 1
Боргові цінні папери, емітован банком 0 0
Нараховані витрати до сплати 54194 37013
Відстрочені податкові зобов’язання 3760 0
Інші зобов’язання 47961 45383
Усього зобов’язань: 1984914 1499737
Власний капітал
Статутний капітал 108960 94960
Капіталізовані дивіденди 0 0
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
Емісійні різниці 672 672
Резерви та інші фонди банку 3337 3031
Резерви переоцінки, у тому числі: 15394 15883
резерви переоцінки необоротних активів 15394 15883
резерви переоцінки цінних паперів 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 26949 20499
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 13294 6108
Усього власного капіталу: 168606 141153
Усього пасивів: 2123520 1640890

Додаток В

Баланс за станом на 31 грудня 2007 року, тис. грн.

Активи 2007 2006
1 2 3
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 379530 348132
Казначейські та інші ЦП, що рефінансуються НБУ, і ЦП, емітовані НБУ 0 0
Кошти в інших банках 380277 109237
Цінні папери в торговому портфел банку 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 1058 1058
Кредити та заборгованість клієнтів 2382895 1373407
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані й дочірн компанії 0 0
Основні засоби та нематеріальн активи 315055 168295
Нараховані доходи до отримання 40485 16908
Відстрочений податковий актив 0 0
Інші активи 83728 106483
Довгострокові активи, призначен для продажу 0 0
Усього активів: 3583028 2123520
Пасиви 2007 2006
1 2 3
Зобов’язання
Кошти банків: 280671 31273
у тому числі кредити, які отриман від НБУ 0 0
Кошти клієнтів 2722123 1817725
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 1 1
Боргові цінні папери, емітован банком 18000 0
Нараховані витрати до сплати 87322 54194
Відстрочені податкові зобов’язання 31109 3760
Інші зобов’язання 87138 47961
Усього зобов’язань: 3226364 1984914
Власний капітал
Статутний капітал 171499 108960
Капіталізовані дивіденди 0 0
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
Емісійні різниці 672 672
Резерви та інші фонди банку 10219 3337
Резерви переоцінки, у тому числі: 96529 15394
резерви переоцінки необоротних активів 96529 15394
резерви переоцінки цінних паперів 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 940 26949
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 76805 13294
Усього власного капіталу: 356664 168606
Усього пасивів: 3583028 2123520

Додаток Г

Звіт про фінансові результати за 2005 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті 2005 2004
1 2 3
Чистий процентний дохід 58996 44527
Процентний дохід 165875 120244
Процентні витрати (106879) (75717)
Чистий комісійний дохід 99565 67213
Комісійний дохід 104585 71324
Комісійні витрати (5020) (4111)
Торговельний дохід 22677 13619
Дохід у вигляді дивідендів 3 22
Прибуток/збиток від інвестиційних ЦП 0 0
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 6587 4781
Усього дохоів: 187828 130162
Загальні адміністративні витрати (77171) (53713)
Витрати на персонал (57526) (37600)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати (27918) (20028)
Прибуток від операцій 25213 18821
Чисті витрати на формування резервів (17410) (14059)
Прибуток до оподаткування 7803 4762
Витрати на податок на прибуток (1695) (606)
Прибуток після оподаткування 6108 4156
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Чистий прибуток/збиток банку 6108 4156
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,08 0,06
Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,08 0,06

Додаток Д

Звіт про фінансові результати за 2006 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті 2006 2005
1 2 3
Чистий процентний дохід 59353 58996
Процентний дохід 181026 165875
Процентні витрати (121673) (106879)
Чистий комісійний дохід 149523 99565
Комісійний дохід 153596 104585
Комісійні витрати (4073) (5020)
Торговельний дохід 28380 22677
Дохід у вигляді дивідендів 0 3
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 7009 6587
Усього дохоів: 244265 187828
Загальні адміністративні витрати (84412) (77171)
Витрати на персонал (88099) (57526)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати 40758 27918
Прибуток від операцій 30996 25213
Чисті витрати на формування резервів (10110) (17410)
Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Прибуток до оподаткування 20886 7803
Витрати на податок на прибуток (7592) (1695)
Прибуток після оподаткування 13294 6108
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Чистий прибуток/збиток банку 13294 6108
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,12 0,08
Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,12 0,08

Додаток Е

Звіт про фінансові результати за 2007 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті 2007 2006
1 2 3
Чистий процентний дохід 125569 59353
Процентний дохід 303165 181026
Процентні витрати (177596) (121673)
Чистий комісійний дохід 359385 149523
Комісійний дохід 363077 153596
Комісійні витрати (3692) (4073)
Торговельний дохід 30823 28380
Дохід у вигляді дивідендів 0 0
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 17023 7009
Усього дохоів: 532800 244265
Загальні адміністративні витрати (111910) (84412)
Витрати на персонал (192917) (88099)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати (87654) 40758
Прибуток від операцій 140319 30996
Чисті витрати на формування резервів (29135) (10110)
Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Прибуток до оподаткування 111184 20886
Витрати на податок на прибуток (34379) (7592)
Прибуток після оподаткування 76805 13294
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, приз-начених для продажу 0 0
Чистий прибуток/збиток банку 76805 13294
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,64 0,12
Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,64 0,12

Додаток Є

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2005 року

Найменування статті Статутний капітал заре-єстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інш фонди, усього 2004 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 1 січня 2005 року 71160 0 0 672 2824 551 20631 95838 91433
Скоригований залишок на початок року 71160 0 0 672 2824 551 20631 95838 91433
Коригування: Зміна обліково політики - - - - - - - 0 0
Виправлення помилок - - - - - - - 0 0
Переоцінка необоротних активів - - - - - 15525 - 15525 460
Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття - - - - - (75) 75 0 0
Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів - - - - - (118) - (118) 0
Переоцінка інвестицій в асоційован й дочірні компанії - - - - - - - 0 0
Сума результатів переоцінки нвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації - - - - - - - 0 0
Чистий прибуток звітного року - - - - - - 6108 6108 4156
Розподіл прибутку до загальних резервів банку - - - - - - - 0 0
Розподіл прибутку до резервних фондів - - - - 207 - (207) 0 0
Розподіл прибутку до інших фондів банку - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що сплачені у звітному році - - - - - - - 0 (211)
Дивіденди, що капіталізовані у звітному році - - - - - - - 0 0
Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу - - - - - - - 0 0
Внески за акціями нового випуску - - - - - - - 23800 0
Викуплені власні акції - - - - - - - 0 0
Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 0 0
Анульовані раніше викуплені акції - - - - - - - 0 0
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року 94960 0 0 672 3031 15883 26607 141153 95838

Додаток Ж

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інш фонди, усього 2005 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 1 січня 2006 року 94960 0 0 672 3031 15883 26607 141153 95838
Скоригований залишок на початок року 94960 0 0 672 3031 15883 26607 141153 95838
Коригування: Зміна обліково політики - - - - - - - 0 0
Виправлення помилок - - - - - - - 0 0
Переоцінка необоротних активів - - - - - 288 - 28 15525
Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття - - - - - (648) 648 0 0
Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів - - - - - (129) - (129) (118)
Переоцінка інвестицій в асоційован й дочірні компанії - - - - - - - 0 0
Сума результатів переоцінки нвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації - - - - - - - 0 0
Чистий прибуток звітного року - - - - - - 13294 13294 6108
Розподіл прибутку до загальних резервів банку - - - - - - - 0 0
Розподіл прибутку до резервних фондів - - - - - 306 (306) 0 0
Розподіл прибутку до інших фондів банку - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що сплачені у звітному році - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що капіталізовані у звітному році - - - - - - - 0 0
Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу 14000 - - - - - - 14000 0
Внески за акціями нового випуску - - - - - - - 0 23800
Викуплені власні акції - - - - - - - 0 0
Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 0 0
Анульовані раніше викуплені акції - - - - - - - 0 0
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року 108960 0 0 672 3337 15394 40243 168606 141153

Додаток З

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інш фонди, усього 2006 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 1 січня 2007 року 108960 0 0 672 3337 15394 40243 168606 141153
Скоригований залишок на початок року 108960 0 0 672 3337 15394 40243 168606 141153
Коригування: Зміна обліково політики - - - - - - - 0 0
Виправлення помилок - - - - - - - 0 0
Переоцінка необоротних активів - - - - - 108337 - 108337 288
Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття - - - - - (117) 117 0 0
Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів - - - - - (27084) - (27084) (129)
Переоцінка інвестицій в асоційован й дочірні компанії - - - - - - - 0 0
Сума результатів переоцінки нвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації - - - - - - - 0 0
Чистий прибуток звітного року - - - - - - 76805 76805 13294
Розподіл прибутку до загальних резервів банку - - - - - - - 0 0
Розподіл прибутку до резервних фондів - - - - 6882 - (6882) 0 0
Розподіл прибутку до інших фондів банку - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що сплачені у звітному році - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що капіталізовані у звітному році - 32539 - - - - (32539) 0 0
Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу - - - - - - - - 14000
Внески за акціями нового випуску 62539 (32539) - - - - - 30000 0
Викуплені власні акції - - - - - - - 0 0
Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 0 0
Анульовані раніше викуплені акції - - - - - - - 0 0
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року 171499 0 0 672 10219 96530 77744 356664 168606

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ