Сборник рефератов

Дипломная работа: Фінансова стійкість комерційного банку

Величина показника платоспроможності банку означає ту величину ризику, яку бере на себе капітал банку (іншу частину ризику "змушений" брати на себе залучений капітал кредиторів банку. Тому проблема платоспроможності - це також проблема міри покриття ризикових операцій банку його кредиторами.

Вкладники, як правило, мало інформован про проекти, під які банк розміщує кредиті ресурси, та про інші його активні операції. Тому необхідно убезпечити відносини між банком і його вкладниками з приводу банківських ризиків. Найрозвинутіша форма таких відносин передбачає, що вклади й депозити населення страхуються державою.

Збитки від ризиків зумовлюють шкоду не лише банку, а й його кредиторам. Розподіл матеріальної відповідальності за банківськ ризики між банком і його кредиторами відбувається через величину доходу банківських операцій. З доходів банку виплачуються доходи його кредиторам у вигляді процентів по їх вкладах, депозитах. Співвідношення доходів банку і доходів його кредиторів від банківських операцій об’єктивно визначає і пропорцію, в якій ризики діляться між ними Звідси витікає, що, норматив достатності оборотного капіталу банку для покриття зважених ризиків має корелювати з питомою вагою доходів банку і його кредиторів від банківських операції.

Слід враховувати, що, з одного боку, чим меншим є співвідношення капіталу банку і активів, тим вищим прибуток на капітал, тобто кожна одиниця грошей, інвестована утримувачами акцій, повертається назад з більшим приростом. Це посилює намагання банку знижувати співвідношення власний капітал - активи. Але з іншого боку, чим нижчим є це співвідношення, тим більшою є вразливість банку щодо можливих збитків. При дуже низькому співвідношенні власного капіталу активів положення банк навряд чи буде оцінене як надійне і солідне. Однак не кращим варіантом є і надмірно високе співвідношення, бо воно означає, що фінансові менеджери не спромоглися використати. наявні можливості для розвитку і втрачають потенційний прибуток, а в перспективі - і фінансову стійкість банку.

В основі платоспроможності банку лежить його ліквідність. Вона залежить не лише від внутрішніх (щодо конкретного банку), а й від ряду зовнішніх факторів, зокрема, політичної й економічної ситуації в країн чи регіоні, стану грошово-кредитного ринку, можливості рефінансування в НБУ, розвитку ринку цінних паперів, наявності й досконалості заставного й банківського законодавства, надійності клієнтів і банків-партнерів Тому всі ці фактори мають уважно аналізуватись фінансовими менеджерами окремо і в сукупності, в динаміці, з прогнозуванням тенденцій х зміни

Наступним кроком ,для більш детального вивчення фінансового стану банку, згідно поширеній методики є розрахунок нормативів ліквідності банку.

2.2 Аналіз впливу рівня ліквідності на прибутковість комерційного банку

Поняття ліквідності банку включає здатність банку виконувати не лише боргові й позабалансові зобов'язання, а й забезпечувати грошовими коштами своїх фінансово стійких клієнтів Іншими словами, ліквідність банку обов'язково передбачає платоспроможність, але крім неї ще й можливості вести окрем категорії активних операцій.

Погіршення ліквідності банку виражається, насамперед, у втраті його здатності надавати кредити своїм клієнтам, а також здійснювати деякі інші операції по активах, що витікають з його зобов'язань грошового характеру.

Банк, який не може розвивати свої активн операції, не с ліквідним у широкому розумінні цього слова. В той же час такий банк може залишатись платоспроможним, тобто може своєчасно здійснювати погашення сво заборгованості перед вкладниками й кредиторами, в тому числі забезпечувати платеж (розрахунки по поточних операціях клієнтів за їх рахунок).

Ліквідність банку передбачає і певний рівень його надійності, тобто певний рівень здатності зберегти без втрат кошти, які довірені йому вкладниками.

Баланс банку вважається ліквідним, якщо його стан дозволяє за рахунок швидкої реалізації елементів активу покривати строков зобов'язання по пасиву. Фінансові менеджери мають дотримуватися правила: яким пасив по строках, таким необхідно формувати і актив. Лише тоді забезпечується рівновага в балансі між сумою і строком вивільнення засобів по активу в грошовій формі і сумою та строком платежу по зобов'язаннях Звичайно, ліквідність балансу залежить від ступеня ризику окремих операцій: чим більша частка високо ризикових активів у банківському балансі, тим нижча його ліквідність

Разом з тим для забезпечення фінансово стійкості при розгляді взаємозв'язку між кредитними вкладеннями і зобов'язаннями банку не слід ігнорувати відмінності, які існують між величинами залишків і оборотів по розрахунках і кредитних вкладеннях.

Для оцінки ліквідності банку недостатньо використовувати дані лише про залишки й особливості змін у порівнянні зі змінами величин оборотів по кредитних вкладеннях та по розрахункових, поточних рахунках. Потрібно також враховувати дані про обіг зазначених активів і пасивів шляхом зіставлення показників обігу.

При розрахунках слід пам'ятати, що на ліквідність й фінансову стійкість банку не чинить впливу виконання операцій за дорученнями клієнтів про перерахування коштів іншим суб'єктам, які мають рахунки в цьому ж банку, тому що сукупний обсяг залучених банком ресурсів при виконанні ним таких операцій не змінюється.

У зв'язку з цим ХФ АКБ “Правекс-Банк” повинен постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів всіх інших клієнтів.

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідност (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Визначається як співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками.

Нормативне значення має бути не менше ніж 20 відсотків.

Таблиця 2.6

Динаміка показників нормативу миттєвої ліквідності (Н4)

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Кошти на кореспондентському рахунку (грн.) - - -
Кошти в касі (грн.) 971250,02 3520963,63 7508419,23
Поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідност (грн.) 16986535,86 25527167,68 20855127,05
Норматив миттєвої ліквідності (Н4)% 5,72 13,79 36,01

Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно). визначається як співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання.

До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу поточної ліквідності належать: готівкові кошти; банківські метали; кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в Національному банку та інших банках; строкові депозити, які розміщені в Національному банку та інших банках; боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком, у портфелі банку на продаж та на інвестиції; боргов цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції; надані кредити.

До зобов'язань належать: кошти до запитання; короткострокові та довгострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків; кошти бюджету України; строкові депозити інших банків та клієнтів; цінні папери власного боргу, емітовані банком; субординований борг банку; зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів; зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам банкам.

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж: - 40 відсотків.

Таблиця 2.7

Динаміка показників нормативу поточної ліквідності (Н5)

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Активи первинної та вторинної ліквідності (грн.) 6459535,81 13339714,18 36752462,55
Зобов`язання банку (грн.) 12823488,82 46262486,31 46591900,6
Поточн рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (грн.) 16986535,86 25527167,68 20855127,05
Норматив поточної ліквідності (Н5)% 21,67 18,58 54,16

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів. Він визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань. До розрахунку нормативу короткострокової ліквідност включаються ліквідні активи та короткострокові зобов'язання з початковим строком погашення до одного року.

До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткостроково ліквідності включаються: готівкові кошти; банківські метали; кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку та інших банках; короткострокові депозити, що розміщені в Національному банку та інших банках; короткострокові кредити, що надані іншим банкам.

До короткострокових зобов'язань включаються: кошти до запитання; кошти бюджету України; короткострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків; короткострокові депозити інших банків і клієнтів; короткостроков цінні папери власного боргу, емітовані банком; зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів; зобов'язання з кредитування, які надані банкам і клієнтам.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 20 відсотків.

Таблиця 2.8

Динаміка показників нормативу короткострокової ліквідност (Н6)

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Ліквідні активи (грн.) 2000251,65 6863107,46 14382559,24
Короткострокові зобов`язання(грн.) 12823488,82 22952115,21 11192412,23
Поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності(грн.) 16986535,86 25527167,68 20855127,05
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) % 5,01 18,69 68,96

Згідно отриманим даним норматив короткострокової ліквідност збільшився протягом трьох років на 63%, що дозволило банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів, які в свою чергу збільшились у 7,2 рази. Слід зазначити, що норматив короткострокової ліквідності має такий високий показник в 2008 р. не тільки тому що банк збільшував ліквідні активи, а і тому що банк зменшив видачу короткострокових зобов’язань в 2,3 рази.

Підсумовуючи аналіз нормативів ліквідності отриманні данні можна звести в таблицю 2.9.

Таблиця 2.9

Загальна таблиця динаміки показників ліквідності

Нормативи 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Норматив миттєвої ліквідності (Н4)% 5,72 13,79 36,01
Норматив поточної ліквідності (Н5) % 21,67 18,58 54,16
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) % 5,01 18,69 68,96

Очевидно, що фінансове управління банківською ліквідністю складна й багатогранна проблема, яка не має однозначного вирішення вимагає щоденного аналізу не лише стану банківських активів і пасивів, а й стану економіки в цілому та перспектив її розвитку.

У тих випадках, коли банк наближається до межі своєї задовільної ліквідності, необхідно застосовувати термінові заходи. До них слід віднести: скорочення зобов'язань до запитання за допомогою перегрупування пасивів по їх строках; збільшення кількості ліквідних активів; розчистка балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів діяльності; збільшення власних засобів; одержання позик в інших банках тощо.

Термінові заходи, що мають застосовуватись для підтримання ліквідності банку та його платоспроможності, як правило, пов'язан з підвищенням витрат і скороченням прибутку. Максимальна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських

рахунках по відношенню до інших активів Однак саме в цьому випадку прибуток банку буде мінімальним. Максимізація прибутку вимагає не збереження ресурсів без їх руху, а використання їх для видачі позик здійснення інвестицій. Для цього необхідно звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму. Тому максимізація прибутку ставить під загрозу безперебійність виконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами, що завжди має бути в полі уваги фінансових менеджерів. Цільова функція управління ліквідністю комерційного банку полягає в максимізації прибутку при обов'язковому виконанні економічних нормативів та показників, які визначаються самим банком. Підтримання оптимального співвідношення між дохідністю і ризиком — це одна з головних і найскладніших проблем менеджменту ліквідності [62 с. 22-25]

Велике значення у її вирішенні має дотримання певної політики у видачі великих кредитів окремим клієнтам Розмежування дебіторів банку за ступенем їх надійності, безумовно, відіграє важливу роль у визначенні якост кредитного портфеля банку, з врахуванням того, що ресурси, які розміщені у вигляд кредитів, складають значну частку банківських активів і його платоспроможності.

Проте існує велика ймовірність того, що навіть найсолідніший клієнт може бути не в спромозі своєчасно і в повному обсяз виконати зобов'язання перед банком. Причиною цього нерідко можуть бути фактори, що безпосередньо не залежать від діяльності банківського клієнта.

Практика обмеження максимальної суми кредиту, що видається одному клієнтові, є одним із основних інструментів забезпечення надійност банків у країнах з розвинутою ринковою економікою.

2.3 Аналіз фінансових результатів

Для зміцнення фінансової стійкості банку важливе значення ма зростання його доходів, насамперед прибутку - джерела поповнення власного капіталу.

У закордонній практиці, особливо США, спостерігається як постійне зростання банківських активів, так і дохідності по них. І хоча надходження у вигляді комісійної винагороди за банківські послуги також підвищуються, проценти по дохідних активах (обліково-позичкових й інвестиційних операціях) забезпечують основну частку банківських доходів. Ця тенденція проявляється в Україні, що видно на прикладі АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (табл. 2.10). При цьому внаслідок нерозвиненост ринку різного роду банківських послуг основна маса банківських доходів поки що одержується від позичкових операцій.

Нарощування дохідності по кожній з перерахованих операцій вимагає застосування специфічних методів аналізу й менеджменту, що зумовлено особливостями одержання доходів по кожній з них. Так, доходи від обліково-позичкових операції складаються з процентів по банківських позичках усіх видів, і також з облікових процентів (дисконт), що одержуються при обліку векселів. Надання позик різних видів найбільш важливим джерелом валового доходу для комерційних банків. В останні роки біля 65 % операційних доходів банків у розвинутих країнах складали проценти по позиках (в абсолютному виразі ці доходи також зростають).

Аналізуючи взаємозв’язок між фінансовою стійкістю та банківськими доходами слід врахувати, що розмір доходів визначається нормою процента, яка в свою чергу, залежить від рівня надлишкових кредитних коштів у банківській системі.

Головним інформаційним носієм для проведення аналізу прибутків та збитків банку за звітний період річний звіт про прибутки та збитки комерційних банків, форма якого затверджена Постановою Правління Національного Банку України.

Як свідчать дані цих звітів у 2006р., 2007р. та 2008 р. діяльність ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” була прибутковою.

За період чистий прибуток ХФ АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” склав на 01.01.2007 р. – 4694054 грн., на 01.01.2008 р. – 281849715 грн., на 01.01.2009 р. 450850721 грн.

Для виконання факторів, які впливали на фінансовий результат діяльності банку, виконуємо аналіз структури доходів банку, табл. 2.10.

Загальна сума доходів банку станом на 31.12.2006 року дорівнювала 679818,90 тис. грн., станом на 31.12.2007 року – 1484372,78 тис. грн., станом на 31.12.2008 року – 2162172,22 тис. грн. Зростання загальних доходів банку протягом трьох років склало 1482353,311 тис. грн., або на 68,5%.

Найбільшу питому вагу у структурі загальних доходів банку займає процентний дохід банку: у 2006 р. - 41,53%, у 2007 р. - 53,79% та у 2008 р. - 50,23%. Наочне зображення вказаних результатів представимо на рис. 2.10.

Комісійний доход ХФ АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у структурі доходів займа другу позицію та складає у 2006 р. - 47,23%, 2007р. – 38,34% та 41,38% у 2008р. Комісійні доходи банку складаються із загальної суми коштів, яка сплачується клієнтами банку за договорами комісії, доручення, агентськими угодами. Усі клієнти банку сплачують банку кошти за розрахунково-касове обслуговування щомісячно, шляхом добровільного перерахування клієнтами коштів на рахунок банку. Агентські угоди складаються з метою делегування прав на ті види діяльності, на які клієнти не мають дозволу НБУ. Наприклад, на валюто-обмінні операції. Комісійні угоди складаються при наданні тих видів послуг, як купівля-продаж валютних коштів на міжбанківському валютному ринку.

Це пов'язане з тим, що право приймати участь у торгівлі на МВР мають тільки фінансово-кредитні установи, банки. Банки здійснюють операції на МВР як від свого імені, так і від імені клієнтів та підставі їх замовлень. Банк розміщу кошти на валютному ринку по найбільш вигідному курсу, за що клієнтами сплачується комісійна винагорода. З 2006 р. по 2008 р. сума комісійних доходів у складі загальних доходів банку виросла з на 573594159 грн. або на 64,11%.

Процентний доход банку складається з загальної суми фактично сплачених процентних доходів, а також нарахованих процентних доходів до отримання. В склад процентних доходів - доходи від надання клієнтам банку кредитів у національній та ноземних валютах, міжбанківські кредити та депозити, процентний доход від надання клієнтам послуг по фінансовому лізингу.


Таблиця 2.10

Структура доходів ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК в 2006 – 2008 рр.

Джерела доходів

2006 р. Питома вага, % 2007 р. Питома вага, % Відхилення 2008 р. Питома вага, % Відхилення
Абсолютне, грн Відносне, % Абсолютне,грн Відносне, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Процентн доходи, у тому числі: 282315526,00 41,53 798382738,00 53,79 516067212,00 282,80 1086046497,00 50,23 287663759 136,03
1.1 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність 93967591,00 13,82 137335135,00 9,25 43367544,00 146,15 222365346,00 10,28 85030211 161,91
1.2 Процентні доходи за кредитами фізичним особам 49861721,00 7,33 111289741,00 7,50 61428020,00 223,20 216719870,00 10,02 105430129 194,73
1.3 Процентні доходи за цінними паперами 5897864,00 0,87 0,00 0,00 -5897864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Процентні доходи по операціях з філіями 132588350,00 19,50 549757862,00 37,04 417169512,00 414,64 646961281,00 29,92 97203419 117,68
2. Комісійн доходи, у тому числі: 321046974,00 47,23 569124982,00 38,34 248078008,00 177,27 894641133,00 41,38 325516151 157,20
2.1 Комісійні доходи за операціями з банками 7172271,00 1,06 19906761,00 1,34 12734490,00 277,55 1666536,00 0,08 -18240225,00 8,37
2.2 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 313701405,00 46,14 547584402,00 36,89 233882997,00 174,56 855597539,00 39,57 308013137,00 156,25
2.3 Комісійні доходи по операціях з філіями 173298,00 0,03 1633819,00 0,11 1460521,00 942,78 37377058,00 1,73 35743239,00 2287,71
3. Результат від торгівельних операцій 48514232,00 7,14 98172516,00 6,61 49658284,00 202,36 161130333,00 7,45 62957817,00 164,13
4. Інш банківські операційні доходи, у тому числі: 27541447,00 4,05 13458063,00 0,91 -14083384,00 48,86 20107832,00 0,93 6649769,00 149,41
4.1 Доходи від оперативного лізингу 1077759,00 0,16 0,00 0,00 -1077759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями 825492,00 0,12 53786,00 0,00 -771706,00 6,52 2044961,00 0,09 1991175,00 3802,03
4.3 Інші банківські операційні доходи 25638196,00 3,77 0,00 0,00 -25638196,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Інш небанківські операційні доходи 400723,00 0,06 5217074,00 0,35 4816351,00 1301,92 222324,00 0,01 -4994750,00 4,26
6. Повернення списаних активів 0,00 0,00 17405,00 0,00 17405,00 100,00 24094,00 0,00 6689,00 138,43
7. Загальна сума доходів 679818902,00 100,00 1484372778,00 100,00 2162172213,00 100,00

Ще одним із джерел отримання процентних доходів банку є надання міжбанківських кредитів. Попит на цей вид кредитування викликаний досить жорсткими нормативами обов'язкового резервування залучених коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ. Цей вид кредитування здійснюється у вигляді декількох видів. Це: "овернайт" - кредитування строком на ніч; "овердей" - кредитування на один день; звичайні короткострокові кредити та депозити. Міжбанківське кредитування є одним з найбільш надійних видів позик.

Рис. 2.1 Діаграми питомої ваги доходів

Обсяг доходу від торгівельних операцій ХФ АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” постійно та стрімко зростає. Так у 2008 р. дорівнював 161130333 грн., що на 70% більше ніж у 2006 року, не зважаючи на те, що питома вага зменшилась у загальному обсязі.

Витрати банку у порівнянні з 2006 роком зросли на 1036196644 грн., або на 60%, що подано у таблиці 2.11.

Процентн витрати банку збільшились з 2006 року на суму 1036196,644 тис. грн. Процентні витрати банку складаються з витрат по депозитам фізичних та юридичних осіб, міжбанківським кредитам та депозитам, на сплату відсотків по договору лізингу, на сплату відсотків по субординованому боргу, по борговим цінним паперам, емітованим банком (векселі та ощадні сертифікати). Збільшення суми процентних витрат у склад загальних витрат банку пов'язано, в першу чергу, з підвищенням обсягів кредитування, що потребує додаткового залучення коштів. По-друге, банк значно збільшив клієнтську базу, що, в свою чергу, призвело до збільшення залишків на рахунках клієнтів, по яким банк сплачує відсотки. Комісійні витрати банку постійно зростають і у 2008 р. Склали 92698551 грн., що на 7023441 грн. більше, порівнюючи з 2006 роком. Комісійн витрати ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” складаються з витрат по операціях на міжбанківському валютному ринку, по операціях з цінними паперами, по операціях з філіями, по договорах комісії та доручення.


Таблиця 2.11

Структура витрат ХФ АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”, грн.

Найменування статті

2006 р. Питома вага, % 2007 р. Питома вага, % Відхилення 2008 р. Питома вага, % Відхилення
Абсолютне, грн Відносне, % Абсолютне, грн Відносне, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Процентн витрати 407727028,00 60,39 685942464,00 57,04 278215436,00 40,56 821961721,00 48,03 136019257,00 7,95
1.1 Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності 57927946,00 8,58 42594296,00 3,54 -15333650,00 -2,24 27818954,00 1,63 -14775342,00 -,86
1.2 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 38612022,00 5,72 0,00 0,00 -38612022,00 -5,63 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Процентні витрати за коштами фізичних осіб 147185946,00 21,80 255109933,00 21,21 107923987,00 15,73 463488411,00 27,08 208378478,00 12,18
1.4 Процентні витрати по операціях з філіями 164001114,00 24,29 388238235,00 32,29 224237121,00 32,69 330654356,00 19,32 -57583879,00 -3,36
2 Комісійн витрати, у тому числі: 22464140,00 3,33 45610354,00 3,79 23146214,00 3,37 92698551,00 5,42 47088197,00 2,75
2.1 Комісійні витрати 18604547,00 2,76 34159278,00 2,84 15554731,00 2,27 49680783,00 2,90 15521505,00 0,91
2.2 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами 26994,00 0,00 0,00 0,00 -26994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Інші комісійні витрати 768764,00 0,11 0,00 0,00 -768764,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Комісійні витрати по операціях з філіями 3063835,00 0,45 11451076,00 0,95 8387241,00 1,22 43017768,00 2,51 31566692,00 1,84
3 Інші банківські операційні витрати, у тому числі: 32584298,00 4,83 53648997,00 4,46 21064699,00 3,07 111812765,00 6,53 58163768,00 3,40
3.1 Відрахування у фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4946532,00 0,73 10981680,00 0,91 6035148,00 0,88 22631330,00 1,32 11649650,00 0,68
3.2 Витрати на оперативний лізинг 25770210,00 3,82 0,00 0,00 -25770210,00 -3,76 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру 724261,00 0,11 0,00 0,00 -724261,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Інші банківські операційні витрати 1143295,00 0,17 0,00 0,00 -1143295,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інш небанківські операційні витрати, у тому числі: 172286901,00 25,52 409283329,00 34,04 236996428,00 34,55 676354371,00 39,52 267071042,00 15,61
4.1 Витрати на утримання персоналу, у тому числі: 32085174,00 4,75 94016734,00 7,82 61931560,00 9,03 282746163,00 16,52 188729429,00 11,03
4.2 Основна і додаткова з/п 23436402,00 3,47 68605593,00 5,71 45169191,00 6,58 205570564,00 12,01 136964971,00 8,00
4.3 Внески на державне соціальне страхування, з них: 8648772,00 1,28 25150808,00 2,09 16502036,00 2,41 76593708,00 4,48 51442900,00 3,01
4.3.1 Збір на соц. страхування на випадок безробіття 350307,00 0,05 0,00 0,00 -350307,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Сплата податків та інших обов’язкових платежів крім податку на прибуток, у тому числі: 18311775,00 2,71 13089138,00 1,09 -5222637,00 -0,76 24705300,00 1,44 11616162,00 0,68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3.3 Податок на землю 3534,00 0,00 4500,00 0,00 966,00 0,00 271855,00 0,02 267355,00 0,02
4.3.4 Сплата інших податків та обов’язкових платежів крім податку на прибуток 18308241,00 2,71 2102958,00 0,17 -16205283,00 -2,36 1802115,00 0,11 -300843,00 -0,02
4.3.5 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, у тому числі: 40512160,00 6,00 107372889,00 8,93 66860729,00 9,75 146815221,00 8,58 39442332,00 2,30
Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів 9855034,00 1,46 21382206,00 1,78 11527172,00 1,68 27641753,00 1,62 6259547,00 0,37
Амортизація 19823721,00 2,94 83745371,00 6,96 63921650,00 9,32 118931726,00 6,95 35186355,00 2,06
Інш експлуатаційні та господарські витрати 32819569,00 4,86 93846615,00 7,80 61027046,00 8,90 115808188,00 6,77 21961573,00 1,28
Витрати на телекомунікації 16554304,00 2,45 58317895,00 4,85 41763591,00 6,09 71994058,00 4,21 13676163,00 0,80
Супутн небанківські операційні витрати, у тому числі: 31072780,00 4,60 37007671,00 3,08 5934891,00 0,87 32471785,00 1,90 -4535886,00 -0,27
Інш небанківські операційні витрати по операціях з філіями 931139,00 0,14 5632387,00 0,47 4701248,00 0,69 1813656,00 0,11 -3818731,00 -0,22
5 Відрахування в резерви 28142281,00 4,17 8037919,00 0,67 -20104362,00 -2,93 8494084,00 0,50 456165,00 0,03
Податок на прибуток 11920200,00 1,77 0,00 0,00 -11920200,00 -1,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Розподілення витрат банку за статтями приведено на рис. 2.2

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ