Сборник рефератов

Дипломная работа: Фінансова стійкість комерційного банку

-    конкуренція між українськими банками і банками-нерезидентами;

-    збільшення обсягів угод з цінними паперами (зростання угод за такими операціями потребу наявності в банку значного капіталу);

-    залучення коштів зовнішніх інвесторів (на ринку капіталів вони вважають банки найризикованішими установами).

При визначенні необхідного розміру капіталу банку, керівнику банку, в першу чергу, потрібно урахувати мінімально допустимі розміри його капіталу та нормативи достатності капіталу, що встановлені Національним банком України. У зв’язку з тим, що ці нормативи пов’язані з визначенням капіталу як бази проведення різних активних операцій банку і залучення коштів вкладників, з їх наявності випливає, що коли банк планує збільшити розмір активів, перерозподілити їх структуру з підвищенням частки більш ризикових активів або надавати більші кредити, то для дотримання встановленого нормативу достатності у нього може виникнути потреба збільшити розмір капіталу.

Аналогічна ситуація може виникнути, якщо банку несподівано запропонують великий депозит, суму якого можна було б вигідно розмістити, а розмір капіталу не буде відповідати припущеній сумі активів з урахуванням ризику або максимального розміру ризику на одного позичальника. Таким чином, ця ситуація є проявом ризику недостатності капіталу банку.

При прийнятті рішення про збільшення капіталу банку, необхідно вибирати доцільні шляхи. Капітал банку може збільшений за рахунок :

- внутрішніх джерел, тобто доходу від операцій, продажу частки активів, переоцінки основних засобів;

- зовнішніх джерел, тобто випуску додаткових акцій.

Вибір способу збільшення капіталу банку залежить від:

-    суми зростання капіталу;

-    допустимих витрат на придбання додаткового капіталу;

-    часу, на який банк розраховує.

У тих випадках, коли припускається повільне зростання капіталу банку з урахуванням росту активів, його збільшення може бути забезпечене за рахунок внутрішніх джерел. Якщо ж планується швидке зростання активів або необхідне несподіване суттєве збільшення капіталу відповідно до зміни вимог Національного банку України , то потребується залучення капіталів зовнішніх інвесторів за рахунок значної емісії акцій.

Але такий спосіб має свої переваги, так і недоліки. З одного боку, в цьому випадку капітал банку зростає на значну суму, з іншого боку акціонери банку можуть незадовільно поставитися до випуску додаткових акцій, тому що це приведе до зменшення прибутку на одну акцію і падіння курсової вартості акцій на ринку. Крім того , у цьому випадку виникає ризик придбання інвесторами великої кількості акцій, які потім можуть суттєво вплинути на політику банку та керівництво ним.

При збереженні суттєвого розміру дивідендів і значного збільшення кількості акцій можуть виникнути додаткові видатки. Таким чином, при визначенні необхідного розміру капіталу банку і вибору варіантів його збільшення необхідно враховувати всю сукупність розглянутих факторів і пов’язаних з ними можливих ризиків.

Національний банк України залежно від економічного становища країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін курсу національної валюти може переглядати значення нормативу капіталу за станом на кожне перше число нового року.

Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України встановлюється, що залежно від розміру капіталу банки поділяються на 3 категорії.

Умови віднесення банків за категорією капіталу:

До 1-і категорії належать банки:

• які порушують (починаючи з дня введення в дію Інструкції) нормативи НІ, Н2;

• які порушили протягом кварталу хоча б один із нормативів НЗ, Н4 (за розрахунком середньозваженої величини);

• які не дотримуються порядку і строків формування загального та спеціального резерву відповідно до Положення про порядок формування використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.03.98 № 122, із змінами і доповненнями до нього.

До 2-ї категорії належать банки:

• які не віднесені до категорії 1;

• які мають від'ємну різницю між сумою доходів (6-й клас Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків) та витрат (7-й клас Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків) у поточному квартал (від'ємне значення технічного рахунку № 5999).

До 3-ї категорії належать усі банки, які не віднесені до категорії 1 і 2.

При викупі власних акцій або часток комерційні банки зобов'язані повідомляти про кожний факт проведення такого викупу протягом 3 днів після прийняття відповідного рішення, а про виплату дивідендів або доходів від володіння частками статутного капіталу — за 30 днів та після 30 днів від проведення річних загальних зборів акціонерів (зборів учасників). Так повідомлення мають бути надані за довільною формою, в якій комерційний банк ма показати розподіл свого прибутку, схваленого в установленому порядку.

Категорія капіталу банку визначається щоквартально. Регіональні управління Національного банку України повинні раз на квартал проводити аналіз розподілу категорії капіталу згідно з установленими категоріями.

Відповідно до встановленої категорії капіталу Національний банк України рекомендує такі обмеження:

банкам, капітал яких віднесено до категорії 1, не рекомендується в будь-якій формі здійснювати виплату дивідендів (крім виплати дивідендів власними акціями) та викупати власні акції (частки учасників у статутному капіталі);

банкам, капітал яких віднесено до категорії 2, виплата дивідендів (крім виплати дивідендів власними акціями) не повинна перевищувати 50% понаднормативного капіталу;

банкам, капітал яких віднесено до категорії 3, виплату дивідендів можна здійснювати в межах понаднормативного капіталу.

При цьому банкам, капітал яких відноситься до категорій 2 3, рекомендується викуп власних акцій (часток учасників у статутному капіталі) здійснювати тільки в тому разі, якщо такий викуп не призведе до порушення банком нормативу капіталу (НІ), нормативів платоспроможності (НЗ) і достатност капіталу (Н4).

З погляду антикризового управління банківською діяльністю викликають інтерес поточні дії НБУ та комерційних банків під час політично кризи кінця 2004 р. Для усунення впливу кризових факторів НБУ вжив такі заходи (постанова НБУ від 30.11.2004 р. № 576 «Про тимчасові заходи стосовно діяльності банків»:

1.  заборонено дострокову виплату по депозитах (крім відсотків);

2.  обмежено операції з готівкою: власникам пластикових карток надана можливість одержати в банкоматах не більш ніж 1500 грн/день, а підприємствам зняти з рахунків не більш як 80 тис. грн/місяць (без урахування коштів, призначених для виплати зарплати, матеріальної допомоги, соціальних і прирівняних до них виплат);

3.  знижено норми резервування по депозитах юридичних та фізичних осіб, щоб залишити у банківській систем близько 1,8 млрд грн. і підвищити її ліквідність.

Банки з низьким рівнем капіталу постійно вдаються до різноманітних заходів щодо збільшення власного капіталу. Національний банк з метою підвищення рівня капіталізації дозволив комерційним банкам, які діють не менше 1 року, залучати кошти юридичних та фізичних осіб на умовах субординованого боргу в грошовій формі з подальшим включенням цих коштів у капітал банку. Але, на жаль, слід констатувати, що у більшості малих банків немає джерел для значного збільшення капіталу: прибутки цих банків незначні, а проводити додаткову емісію чи залучати субординований борг немає сенсу, оскільки немає потенційних інвесторів (як внутрішніх, так і зовнішніх).

Таким чином, проблема низької капіталізації банків є досить актуальною і потребує негайного розв'язання. Одним із реальних шляхів розв'язання цієї проблеми є об'єднання невеликих банків у велику фінансово-кредитну установу із значним обсягом капіталу. Новостворена установа зможе надавати клієнтам широкий спектр банківських послуг і стане гарантом збереження їхніх коштів. Розглянемо більш детально цей шлях розв'язаний проблеми низько капіталізації вітчизняних банків.

Взагалі об'єднання банків не є чимось новим у світовій практиці і досить часто проводиться в багатьох країнах. Яскравими прикладами об'єднань банків є злиття "Dгеzdnег Ьаnk" та "Natіоnаl Ваnqие dе Рагіs", "Dеutsсhе Ваnk" та "Ваnkегs Тгust Со.", утворення в Австрії "Райффайзенбанку" і т. ін. Об'єднуючись, банки ставлять різноманітні завдання: зниження витрат, диверсифікація вкладень, покращення менеджменту, створення розгалуженої мережі філіалів, покращення структури капіталу та ін. Інколи банки об'єднуються навіть для того, щоб зменшити сплату податків.

На перший погляд, приклад можливого об'єднання вітчизняних комерційних банків через низький рівень капіталізації ніяк не може порівнюватися з прикладом об'єднання світових фінансових гігантів. Однак економічна мета злиття як перших, так і других майже однакова: поєднання зусиль у напруженій конкурентній боротьбі, досягнення більшої ефективності шляхом скорочення непродуктивних витрат, у тому числі завдяки скороченню персоналу. Стратегічні ж завдання об'єднання у вітчизняних та зарубіжних банків справд різні: перші прагнуть отримати статус уже не "кишенькового", а більш-менш потужного банку та рівноправного партнера, другі — розширити власну експансію, вже маючи значний вплив.

Доцільність об'єднання банків підтверджується такими факторами: 1) новостворена фінансово-кредитна установа мала б значний обсяг капіталу, що сприяло б підвищенню стабільності національної банківсько системи; 2) у новоствореної установи виникли б широкі можливості зовнішнього залучення коштів, підвищилася б загальна спроможність кредитування вітчизняно економіки; 3) у результаті об'єднання знизилася б собівартість послуг банків-учасників об'єднання; 4) у новоствореної установи значно розширився б спектр послуг, що надаються клієнтам.

Злиття банків з юридичного погляду може проводитись двома способами: шляхом злиття капіталів банків-учасників об'єднання; шляхом поглинання дрібних банків найбільшим банком-учасником об'єднання. При об'єднанні банків проводиться розрахунок таких головних показників діяльності: доходи на акцію, ринкова ціна акції, операційний і фінансовий леверідж та ін. Можна виділити такі основні організаційні етапи об'єднання банків: 1) розраховуються нетто-капітали кожного банку — учасника об'єднання шляхом віднімання від фактичного обсягу капіталу банку сумнівних і безнадійних активів та позабалансових зобов'язань; 2) визначається загальний обсяг статутного фонду новостворюваної установи, який дорівнює сумі нетто-капіталів усіх банків-учасників об'єднання; 3) здійснюється обмін акцій новоствореної установи на акції банків-учасників. Для цього для кожного банку розраховується коефіцієнт обміну, який отримують шляхом ділення суми нетто-капіталу відповідного банку на суму статутного капіталу новостворюваної установи; 4) проводиться консолідація балансів банків-учасників об'єднання.

Створення об'єднаного банку передбачає централізацію певних функцій банку в Центральному апараті новоствореної фінансово-кредитно установи. Враховуючи діючу практику, доцільно централізувати казначейськ функції, управління активами та пасивами банку, аналіз кредитних ризиків, надання гарантій, ведення єдиного коррахунку в НБУ, випуск власних цінних паперів, надання загальних звітів НБУ. У той же час такі функції, як розрахунково-касове обслуговування клієнтів, визначення власної тарифно політики, кредитування в межах встановлених центральним апаратом лімітів та нші операції, безпосередньо пов'язані з обслуговуванням клієнтів, доцільно не централізувати, а делегувати виконання їх філіалам новоствореного банку.

А тепер розглянемо головні перешкоди, що можуть виникнути при об'єднанні дрібних банків. Це насамперед проблема поєднання інтересів акціонерів банків, які мають утворити нову фінансово-кредитну установу. Навряд чи хто-небудь із власників окремих банків захоче свідомо піти на втрату контролю над своєю власністю заради невеличкої частини акцій в об'єднаному банку. Тому на початковому етапі злиття банків слід значну увагу приділити саме питанням юридичної форми організації нової фінансово-кредитної установи, врахуванню інтересів головних акціонерів, що мають увійти до складу нового банку, утворенню його наглядової ради, розподілу владних повноважень з приводу обрання та ротації його керівних органів тощо.

Другим питанням, що потребує детального опрацювання, визначення джерел фінансування перехідного періоду, порядку та напрямків використання їх. Досвід злиття іноземних банків показує, що подібні кампан можуть дозволити собі лише достатньо фінансове потужні установи. Залучення значного кола спеціалістів з аудиту, юристів, незалежних експертів з питань злиття компаній для виконання всього комплексу організаційних процедур, емісія нових акцій (у разі якщо новоутворення буде мати форму акціонерного товариства), розподіл, облік та зберігання їх, синхронізація комп'ютерних мереж, уніфікація внутрішніх документів — лише частина статей витрат, що очікують нову об'єднану банківську установу.

При злитті банків значну увагу слід зосередити на тому, як це вплине на менеджмент об'єднаного банку, адже успіх фінансово-кредитної установи значною мірою залежить від її менеджменту. Якщо менеджери банків-учасників об'єднання не зможуть працювати у злагоді, то є небезпека втрати кращих управлінців.

Історія свідчить, що злиття банків мало різні наслідки — як позитивні, так і негативні. Та все ж загальна світова тенденція показує, що злиття банків відбуватиметься й надалі. Усе більше уваги приділяється мет об'єднання: максимізації доходів усіх учасників об'єднання.

Зваживши всі плюси та мінуси злиття банків, можна зробити висновок, що для сучасної банківської системи України і економіки України в цілому і перспектива створення нового об'єднаного банку є, безумовно, позитивною. За умови успішного об'єднання банків слід очікувати стабілізаційного ефекту, підвищення рівня капіталізації банківської системи та започаткування нового етапу в розвитку банківського середовища в Україні.

1.4 Загальна характеристика ХФ АКБ «Правекс–Банк»

В умовах перехідної пострадянської економіки, коли ще тільки формувалися передумови істинно ринкових відносин 29 грудня 1992 року АКБ «Правекс – Банк» одержав реєстрацію в Національному банку України. З самого початку своєї діяльності ХФ АКБ «Правекс – Банк» обрав шлях опори й орієнтац на рядового клієнта – будь – то звичайний громадянин чи створене їм же комерційне підприємство. Банк ніколи не представляв великі фінансово промислові угруповання і ніколи не вплутувався в олігархічні війни по перерозподілу власності. Він йшов по шляху істинно ринкового розвитку, зробивши ставку на малий і середній бізнес нової формації, який зароджувався у той час, на звичайного громадянина, що хотів би забезпечити надійну оборонність своїх заощаджень і захиститися від невтримної інфляції. Це був дуже важкий вибір, оскільки припускав безумовну довіру, а в ті далекі «перебудовані» роки, як, власне, і сьогодні, ця якість є дуже рідким і особливо коштовним «товаром». Завоювати цю довіру в той час було дуже непростою задачею, але банк пройшов цей шлях суспільного визнання і зараз уже вправі пишатися своїми досягненнями.

У своїй діяльності банк керується законами України “Про банки та банківську діяльність”, Постановою Правління НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, іншими нормативними актами НБУ, статутом АКБ ПРАВЕКС-БАНК”, внутрішніми положеннями, Інструкціями, наказами та розпорядженнями АКБ “ПРАВЕКС-БАНК”.

Насамперед, банк узяв за основу принцип відкритост прозорості у своїй діяльності. Уже з 1995 року став проводити незалежний аудит банку, залучаючи для цього міжнародних аудиторів з числа «великої п'ятірки» всесвітньо відомих компаній. В даний час цю аудиторську перевірку банку здійснює компанія KPMG. На сьогоднішній день – прийнятий принципове рішення про одержання міжнародного кредитного рейтингу, що уможливить вихід банку на вропейський ринок фінансових ресурсів. Вже укладена відповідна угода з відомим міжнародним рейтинговим агентством Мооdу's Invetors Service і початий процес безпосередньої взаємодії з їхніми аналітиками. Усі ці роки впроваджувалися новітні інформаційні технології, освоювалися банківські послуги, виходили на тісне співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами. Крім уже згаданих вище, серед партнерів банку можна також відзначити платіжні системи Europay, Visa і American Express, Суспільство всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій S.W.I.F.T., систему міжнародних грошових переказів Western Union, міжнародне агентство Reuters. У 2000 році “Правекс–Банк” одержав спеціальну нагороду від відомого європейського журналу Euromoney Magazine по номінац «Best Domestic Bond House» як один із кращих банків України та почав випуск розповсюдження міжнародних доларових карток American Exspress. У 2001 році Банк став Принциповим членом Visa International Association; введено в експлуатацію систему “Інтернет-Клієнт-Банк”. У 2002 році введено в експлуатацію систему миттєвих грошових переказів по Україні “Правекс-Телеграф”. У 2003 році Банк отримав єдину ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; отримав еквайрінгові ліцензію платіжної системи American Exspress та Visa International; присвоєно почесного сертифікату “Самий постійний клієнт від визнаного світового лідера в області технологічних рішень – компанії NCR та титул “Банк з найкращими показниками розвитку в Україні” за версією журналу EUROMONEY. У результаті клієнти можуть розраховувати на найвигідніші на українському ринку умови співробітництва в напрямку еквайрінгу.

Завдяки тому, що банк має ліцензії трьох найбільших платіжних систем, сьогодні запроваджено комплексний еквайринговий проект по всіх елітних торгівельно-сервісних компаніях України, які при співробітництві з ПРАВЕКС-БАНК” отримують можливість працювати за орієнтованими на клієнта тарифами та зменшити власні витрати на встановлення еквайрингового обладнання. Ця послуга приваблива тим, що підвищує конкурентоспроможність підприємства та збільшує його обороти за рахунок залучення нових клієнтів – держателів платіжних карток.

Враховуючи тенденції розвитку бізнесу платіжних карток в Європі, „ПРАВЕКС-БАНК” один з перших почав реалізовувати проект еквайрінгу чипових карток. У даний час „ПРАВЕКС-БАНКом” успішно завершено сертифікацію еквайрінгу чипових карток в міжнародній платіжній системі Visa International, а також здійснено модернізацію термінальної мережі та програмного забезпечення, що дозволяють обслуговувати чипові картки. Запровадження банком чип-технологій в еквайринговому напрямку власного карткового бізнесу дозволяє вже сьогодн запропонувати підприємствам торговельно-сервісної мережі якісно новий рівень безпеки операцій з приймання карток, завдяки чому суттєво знижуються ризики шахрайських операцій.

Сьогодні партнерами банку по зарплатних проектах є близько 2000 підприємств, до їхнього складу входять такі підприємства й організації, як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології і природних ресурсів України, Криворізький державний залізорудний комбінат, КНУ ім.. Тараса Шевченко, НТТУ „КПІ” та багато нших, відомих по всій Україні компаній, підприємств та установ.

„ПРАВЕКС-БАНК” – визнаний лідер серед українських банків першим серед українських банків розпочав проведення операцій з банківськими металами.

За період з 1998 року „ПРАВЕКС-БАНК” реалізував українським споживачам близько 8000 кг банківського золота, срібла, платини та паладію.

Особливо вражають досягнення банку за 2004 рік, за який було продано 2566,4 кг банківських металів основної номенклатури (золото, платина, паладій).

Банк пропонує до послуг клієнтів найбільший асортимент злитків банківських металів, який включає 12 номіналів злитків золота платини, 9 номіналів злитків срібла та два номінали злитків паладію.

Банківські метали можна придбати в усіх філіях та відділеннях банку, кількість яких перевищує 300.

„ПРАВЕКС-БАНК” надає клієнтам усі можливі послуги на ринку цінних паперів, згідно з ліцензії Державної комісії з цінних паперів фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

„ПРАВЕКС-БАНК” здійснює операції зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діяльність по випуску та обігу цінних паперів (діяльність торговця цінними паперами). Крім того, банк традиційно пропонує клієнтам операції по доміціляції векселів та авалюванню векселів.

Слід зазначити і зростання об’єму надання послуг по авалюванню векселів, які були емітовані в рахунок сплати ПДВ при ввезенн товарів на митну територію України і в розрахунок сплати акцизного збору. Загальна сума авальованих векселів в 2004. збільшилася в 6,7 рази, в порівнянн з 2002 роком, і склала 90 млн. грн.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності „ПРАВЕКС-БАНК розрахункове обслуговування клієнтів у іноземних валютах. Всі види міжнародних фінансових розрахунків здійснюються банком на найвищому рівні завдяки використанню у роботі сучасних електронних засобів зв’язку, таких як S.W.I.F.T., Reuters, Sprint.

Банк оптимізував свою кореспондентську мережу та у даний час підтримує кореспондентські відносини з 13 банками у 7 країнах світу, що дозволяє проводити розрахунки з усіма країнами близького та далекого зарубіжжя.

Настільки високе визнання з боку західних експертів Банк одержав за рахунок високої якості обслуговування і проведення у великих обсягах операцій з банківськими металами і на ринку боргових зобов'язань. Примітно те, що «Euromoney Magazine» у своєму підсумковому резюме підкреслив, що Правекс–Банк” «...виявив себе висококласним гравцем на ринках, має велик зв'язки з західними платіжними системами і є одним з найбільш консервативних банків України». Саме це повною мірою ілюструє один з основних початків І політику “Правекс–Банк”, а саме – забезпечення стабільного і надійного функціонування, мінімізацію усіх факторів ризику у своїй діяльності. І тут основним критерієм виступає безумовне дотримання діючих економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків.

Основний стратегічний напрямок розвитку “Правекс–Банк спрямовано на забезпечення його діяльності як універсального роздрібного банку, що надає своїм клієнтам максимально можливий перелік послуг. І ця задача успішно реалізується.

В даний час банк має Ліцензію НБУ № 7, що підтверджує право на здійснення абсолютно усіх видів банківських операцій, що підлягають ліцензуванню, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Крім того, Банк має дозвіл Міністерства фінансів України на право здійснення діяльності по випуску і звертанню цінних паперів, а також відповідні дозволи Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на право ведення реєстраторсько депозитарної діяльності. У результаті, по кількості і видам банківських послуг “Правекс–Банк” у значній мірі випереджає гнітюче число інших банків України.

Банк має статус офіційного агента по поширенню міжнародних доларових карт American express і офіційного дилера дорожніх чеків Thomas Cook. Правекс–Банк” входить до складу таких саморегулюючих організацій, як Асоціація українських банків, Українська і Кримська міжбанківські валютні біржі, Міжрегіональний фондовий союз, Позабіржова фондова торгова система, Кримська Придніпровська фондові біржі.

“Правекс–Банк” проводить усі види документарних операцій, прийнятих у міжнародній практиці – акредитиви, гарантії, інкасо. Банк підтриму кореспондентські відносини з більш ніж 60 банками в 20 країнах світу. Серед банків – кореспондентів можна відзначити такі відомі фінансові установи, як німецькі Commerzbank і Deutsche Bank, швейцарський United European Bank, англійський National Westminster Bank, американські Bankers Trust Company, ABN AMRO Bank і American Express Bank, російські Альфа-Банк і Ощадбанк і т. ін.

Іншим пріоритетним напрямком діяльності “Правекс–Банк розширення географії своєї присутності з метою максимального наближення банківських послуг безпосередньо до споживача. За відносно короткий період часу Банк створив велику банківську інфраструктуру – на сьогоднішній день тільки в Київському регіоні діє 60 відділень Банку, а в цілому по країні – близько 300 філій і відділень, отже він уже має статус загальнонаціонального банку з найширшою мережею філій і відділень у всіх регіонах країни.

Випливаючи вимогам ринку, “Правекс–Банк” в останні роки став приділяти підвищену увагу роботі з фізичними особами, розглядаючи їх як перспективне джерело залучення додаткових фінансових ресурсів. Вже зараз, розташовуючи третьої в Україні по розгалуженості мережею філій і відділень, Банк займає лідируючі позиції на ринку депозитного обслуговування фізичних осіб. Відкривши своїм вкладникам понад 60 тисяч поточних і депозитних рахунків (залишки на 31.12.2004 – 790,8 млн. грн.), “Правекс–Банк” на даний момент придбав усі риси масового ощадного банку.

Структура акціонерного капіталу “Правекс–Банк” наведена у таблиці 1.1.

Кредитування, як і раніше, залишається одним із пріоритетних і прибуткових напрямків діяльності банку.

Доходи від кредитних операцій у 2008 році склали 203,6 млн. Грн. або 67 % від усіх доходів банку.

20084 рік продовжив темпи і починання 2007 року у створенні нових кредитних продуктів, значно розширивши при цьому сфери кредитування. За рахунок цього кредитний портфель банку в 2008 році збільшився в 1,7 рази або на 452,3 млн. грн. і склав 1 052,3 млн. грн.

Таблиця 1.1

Структура акціонерного капіталу “Правекс–Банк”

Найменування Тис. грн. Питома вага, %

АТ СП «Правекс - Брок»

21000 35,0 %
Serviden Enterprises 18480 30,8 %
Фізичн особи 10941 18,2 %
ТОВ СП «Комерційні системи» 8925 14,9 %
АТ СП «Українська біржа нерухомості «Христина» 621 1,0 %
АТ «Безпеку» 33 0,1 %

Разом

60000 100 %

При цьому відсоткові ставки за кредитами Правекс–Банк” залишилися одними із найнижчих на ринку кредитних послуг України.

Цей обсяг склався завдяки наданню широкого спектра програм для громадян, а саме:

-    стандартного кредитування під заставу;

-    іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 15 років;

-    кредитування для купівлі автомобілів в розстрочку терміном до 6 років;

-    споживчого кредитування для придбання будь-яко побутової техніки терміном до 3 років;

-    ломбардного кредитування;

-    кредитування під заставу злитків дорогоцінних металів.

В умовах швидкого розвитку бізнесу, у тому числі і банківського, особливої вагомості набуває забезпечення висококваліфікованого складу менеджерів на всіх рівнях управлінської ієрархії.

У зв’язку з цим особлива увага в банку приділяється підбору і розстановці кадрів на керівні посади у відділеннях, підвищенню х професійного рівня, виробленню у них моральних якостей.

При вирішенні цього завдання „ПРАВЕКС-БАНК робить ставку на спеціалістів нового покоління. З цією метою банк активно співпрацю з вузами на всій території України по відбору студентів випускних курсів на посади директорів, заступників директорів, бухгалтерів і касирів відділень, спеціалістів головного офісу банку.

В даний час в „ПРАВЕКС-БАНК” працюють висококваліфіковані керівники і спеціалісти різних професій, які володіють глибокими знаннями і глибокими моральними принципами.


Розділ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку

Платоспроможність комерційного банку одним з найважливіших індикаторів фінансової стійкості банку. Вона говорить про достатність власних коштів того чи іншого банку для забезпечення захисту інтересів його вкладників та інших його кредиторів.

Платоспроможність входить до числа обов'язкових економічних нормативів, встановлених НБУ

Базою для розрахунку основних економічних нормативів комерційного банку є регулятивного капітал банку. Це один з найважливіших показників діяльност банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів клієнтів банківських установ та фінансової стійкості й стабільної діяльност банків.

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Основний капітал уважається незмінним таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки.

Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.

Національний банк установлює норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов'язані дотримуватися.

Для визначення реальної капіталізації банків України їх систематизують відносно рівня за допомогою нормативів, методика розрахунку яких визначена НБУ (таблиця 2.1).


Таблиця 2.1

Значення нормативних показників що характеризують достатність капіталу банків

Розмір регулятивного капіталу (Н1) Співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів (Н2) Співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (Н3)
Добре капіталізовані банки відповіда встановленим мінімальним вимогам не менше ніж 17% 8% та більше
Достатньо капіталізовані банки відповіда встановленим мінімальним вимогам не менше ніж 8% або наближається до 17 % не менше ніж 4% або наближається до 8 %
Недокапіталізован банки відповіда встановленим мінімальним вимогам менше ніж його нормативне значення, але становить не менше ніж 6 % менше нормативного значення, становить не менше ніж 3 %, або наближається до 4 %
Значно недокапіталізовані банки менше встановленого мінімального розміру, але не більше ніж 20 % менше ніж його нормативне значення і перебуває в межах від 6 до 2 % менше нормативного значення і перебуває в межах від 3 до 1,3 відсотка
Критично недокапіталізовані банки менше встановленого мінімального розміру на суму, що становить понад 20% менше ніж 2 % менше ніж 1,3 відсотка;

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України визначається Національним банком кожний рік та має дотримуватися всіма комерційними банками.

Національний банк залежно від економічного становища країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін курсу національно валюти може переглядати мінімальний розмір регулятивного капіталу. У разі значного підвищення значення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу для банків встановлюється перехідний період для нарощування капіталу згідно з розробленими банками програмами капіталізації.

В таблиці 2.2 приведені у динаміці данні регулятивного капіталу та його нормативне значення (Н1) ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2006-2008рр.

Таблиця 2.2

Динаміка розміру показників регулятивного капіталу та його нормативних значень (Н1) ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2002-2004рр.

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Регулятивний капітал банку (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87
Норма регулятивного капіталу банку (Н1) (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87

З наведених даних видно, що показники нормативу регулятивного капіталу дорівнюють розміру регулятивного капіталу банку ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за період за 2006-2008 рр. Це обумовлене тим, що при розрахунках норми регулятивного капіталу сумарний розмір основних засобів більше ніж розмір регулятивного капіталу який не відкориговане на основні засоби, тому згідно методики розрахунку до розрахунку значення дорівнюється (0). Значення показника норми регулятивного капіталу банку в 2006 р – складає 507579,83 грн. – це менше нормативу встановленого НБУ, тому за рівнем достатності капіталу банк можна віднести до групи значно недокапіталізован банки. У 2007 р. показник норми регулятивного капіталу банку дорівнював - 3297433,81 грн., що в 6,4 рази більше ніж за минулий період і за рівнем достатності капіталу банк відносився до групи значно недокапіталізовані банки. З 2008 року регулятивний капітал банку склав 5003647,87грн. цей показник вище в 1,5 рази значення 2007 року, що відносить його до групи банків - недокапіталізовані банки.

Наступним етапом методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків є визначення нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2), що відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торгівельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Цей норматив встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку.

Як відомо, різні елементи активів комерційного банку мають неоднакову ступінь ризику вкладень (різну ймовірність втрати частини чи всієї своєї вартості). Щоб контролювати цей ризик, в нормативних документах встановлен коефіцієнти ризику відповідно кожної групи активів.

Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку. Величина цього показника свідчить про достатність капіталу банку для проведення ризикових активних операцій.

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків, згідно діючого законодавства має бути не меншим, ніж 10 відсотків.

Таблиця 2.3

Динаміка показників нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2006-2008 рр.

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Регулятивний капітал банку (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87
Сумарн активи (грн.) 29739769,09 85874003,76 95340929,13
Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2) % 1,71 3,84 5,25

З даних наведених у таблиці 2.3 можна зробити висновок що, сумарні активи банку за період з 2006-2008рр. зросли у 3,2 рази, але цей показник не повною мірою відображає фінансове становище банку, тому що активи, зменшені на суму забезпечення за відповідним активом безумовним зобов’язанням. Розрахувавши коефіцієнт адекватності регулятивного капіталу та порівнявши з результатами за даними таблиці 2.1 можна зробити висновок що, за рівнем достатності капіталу банк з групи критично недокапіталізованого банку у 2005 році 1,7%, перейшов до групи значно недокапіталізован банки у 2006-2008рр. (3,84 - 5,25%), та наближається до групи недокапіталізованих банків.

Незважаючи на величезне значення показника платоспроможності комерційного банку для визначення фінансової стійкості банку, розуміння змісту платоспроможності банку залишається предметом дискусій.

Досить часто в зарубіжній літературі повторюється думка, що "платоспроможний банк - це банк, активи якою перевищують його пасиви" (маються на увазі залучені й запозичені засоби). Але ж різні елементи активів банку (навіть основні) не так легко перетворити в грошові кошти для виконання своїх зобов'язань по платежах. Та й про врахування ризиків, пов'язаних з різного роду активами, у приведеному висловлювані не йдеться Під активами тут розуміється сукупність усіх вкладень банку, що відображені в його балансі, за виключенням збиткових статей. Збитки банку зумовлюють зменшення його власного капіталу.

Наступним нормативом, який відноситься до групи нормативів, що поділяють банки за рівнем достатності капіталу є норматив адекватності основного капіталу (Н3). Цей норматив встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Згідно раніше наведеної формули (1.4) розрахуємо норматив адекватності основного капіталу.

Для розрахунку нормативу адекватності основного капіталу загальний розмір основного капіталу коригується. При розрахунку нормативу сума загальних активів відповідно зменшується на розрахункову суму резервів за всіма активними операціями банку, на суму неамортизованого дисконту за цінними паперами та зносу основних засобів. Нормативне значення Н3 має бути не меншим, ніж 4 відсотки.

Таблиця 2.4

Динаміка показників нормативу адекватності основного капіталу (Н3) за 2006-2008рр.

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік.
Основний капітал (грн.) 460695,71 460284,52 460284,52
Загальні активи банку (грн.) 13655259,51 47419772,05 47948954,80
Норматив адекватності основного капіталу (Н3) % 3,37 0,97 0,96

Аналізуючи норматив адекватності основного капіталу можна зробити висновок, що показники зменшились з 3,37% у 2006р до 0,96% у 2008. Ця тенденція обумовлена тим, що загальні активи банку зросли у 3,5 рази а основний капітал не змінився рис 2.1.

Загальні активи банку зросли з 13655259,51 грн. до 47948954,80 грн. або на 28% у 2006 – 2008 рр. відповідно.

Рис. 2.2 Діаграма зміни показників сумарних та загальних активів ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2006-2008 рр.

З рис. 2.2 видно, що сумарні активи банку кожен рік зростають стрімкими темпами та перевищують загальні активи майже у 2 рази.

Підсумовуючи аналіз нормативів капіталу отриманні данн можна порівняти з нормативними значеннями НБУ, та звести таблицю 2.5.

Таблиця 2.5

Загальна таблиця динаміки показників нормативів капіталу ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2006-2008рр.

Нормативи 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Норма регулятивного капіталу банку (Н1) (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87
Рівень достатності капіталу Значно недокапіталізовані банки Значно недокапіталізовані банки Значно недокапіталізовані банки
Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2) % 1,71 3,84 5,25
Рівень достатності капіталу Критично недокапіталізовані банки Значно недокапіталізовані банки Значно недокапіталізовані банки
Норматив адекватності основного капіталу (Н3) % 3,37 0,97 0,96
Рівень достатності капіталу Значно недокапіталізовані банки Критично недокапіталізовані банки Критично недокапіталізовані банки

Значення всіх показників нормативів капіталу відповідає рівню достатності капіталу банка, який можна віднести до групи “значно недокапіталізован банки”. Таки результати можна обумовити тим що банк являє собою філію і основний капітал концентрується у головному банку, а оскільки розрахунок всіх нормативів пов’язаний з використанням капіталу тому отримані нормативні данні не повною мірою відображають фінансове становище ХФ АКБ “Правекс–Банк”.

Проте, на основі інформації про власний капітал ХФ АКБ “Правекс–Банк” не можна дати однозначної оцінки фінансової стійкост даного кредитного закладу. Це доводить виключну важливість показника платоспроможност банку. Якщо банк володіє величезним статутним фондом, але його значні ресурси вкладен в сумнівні операції, то надійність такого банку також сумнівна.

Для зміцнення своєї фінансової стійкост банк повинен систематично і реалістично визначати свої сумнівні активи й своєчасно забезпечувати необхідні мінімальні резерви для покриття можливих збитків.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ