Сборник рефератов

Учебное пособие: Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло

Учебное пособие: Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло

Міністерство освіти і науки України

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

ім. Академіка С. Дем’янчука

ДОСЛІДЖЕННЯ

точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло

Модель ППП 051- 1

Науковий керівник:

кандидат технічних наук,

доцент Р.М. Літнарович

Рівне, 2007


Абрамович К.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП О51 – 1.МЕГУ, Рівне, 2007, -30с,

Рецензент: С.В. Лісова, доктор педагогічних наук, професор. Відповідальний за випуск: Й.В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор.

На основі результатів психологічного експерименту побудована математична модель залежності ситуативної тривожності на характеристики пам’яті у вигляді кубічного поліному по способу найменших квадратів.

В даній роботі генеруються середні квадратичні похибки, які приводяться до заданих нормованих, будується спотворена модель, зрівноважується по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в, с, d кубічного поліному апроксимуючої математичної моделі.

Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Примінений метод статистичних випробовувань Монте Карло дав можливість провести широкомасштабні дослідження і набрати велику статистику.

Для студентів і аспірантів педагогічних вузів

© Абрамович К.П.


Передмова

За результатами психолого-педагогічного експерименту при дослідженні впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті, будується математична модель у вигляді поліному третього порядку.

Вихідними даними для проведення досліджень в даній роботі беруться результати психолого-педагогічного експерименту – бали тесту самооцінки тривожності по шкалі Спірбергера (Хі) і характеристики пам’яті – кількість правильних відповідей на запитання вікторини (Уі).

За цими даними була побудована математична модель у вигляді поліному третього порядку способом найменших квадратів. Дана модель приймалась за істинну модель.

Генерувались випадкові числа, знаходився коефіцієнт пропорційності К і дані випадкові числа приводилися до середньої квадратичної похибки 0,1 і 0,05, що відповідає ціні найменшої поділки шкали Спірбергера і половині поділки даної шкали.

Будується спотворена модель, яка зрівноважується по способу найменших квадратів.

Дається оцінка точності елементів, зрівноважених процедурою способу найменших квадратів. Робляться узагальнюючі висновки.


1.  Представлення істинної моделі

За результатами строгого зрівноваження [6,c.33] отримана емпірична формула залежності характеристик пам’яті Х від ситуативної тривожності У9(істинна модель)

у = -4,717425 Х3 + 33,731505 Х2 – 85,78331 Х + 88,244437. (1.1)

 

Таблиця 1. Вихідні дані істинної моделі у табличному вигляді [6,c.28]

Х 1,6 2 2,1 2,3 2,5 2,8 2,9 3 3,1 3,3
у 18,021 13,864 13,167 11,986 10,898 8,949 8,101 7,108 5,939 2,965

За даними табл.. 1 побудуємо точкову діаграму і графік

Рис.1. Точкова діаграма і графік

Побудувавши ймовірнішу модель по способу найменших квадратів і зробивши оцінку точності її елементів, в подальшому необхідно провести дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Для цього необхідно генерувати істинні похибки за допомогою генератора випадкових чисел.

2. Генерування істинних похибок для дослідження математичної моделі методом статистичних випробувань Монте Карло

По шкалі Спірбергера [1] незалежні змінні представляються з точністю 0,1. прийнято, що точність спостережень дорівнює половині шкали.

Тому логічно генерувати випадкові похибки з точністю, яка б дорівнювала 0,05, тобто половині шкали з якою ми працюємо. Але поставимо перед собою задачу ще дослідити математичні моделі з граничною точністю, яку приймемо вдвічі більшу за 0,05, тобто рівну 0,1. При цьому непарні моделі генерують середню квадратичну похибку 0,1, а парні – 0,05.

Сучасні калькулятори мають “вшиті” генератори для генерування випадкових чисел від 0 до 1. але вони генерують числа тільки зі знаком “плюс”.

Приведемо методику розрахунку випадкових чисел, які приймемо в подальшому як істинні похибки для побудови спотвореної моделі.

1.  Отримавши ряд випадкових (а точніше псевдовипадкових) чисел ξі , натиском клавіш К, Cч, розраховують середнє арифметичне генерованих псевдовипадкових чисел ξір .

 (2.1)

де п – сума випадкових чисел.

2.  Розраховуються попередні значення істинних похибок Δ΄і за формулою

, (2.2)

3.  Знаходять середню квадратичну похибку попередніх істинних похибок за формулою Гаусса

, (2.3)

4.  Вичисляють коефіцієнт пропорційності К для визначення істинних похибок необхідної точності

 , (2.4)

де С – необхідна нормована константа.

Так, наприклад, при т Δ΄ = 0,28 і необхідності побудови математичної моделі з точністю с=0,1, будемо мати

,

а при С=0,05, отримаємо К0,05= 0,05/0,28 =0,178

5.  Істинні похибки розраховуються за формулою

, (2.5)

6.  Заключним контролем служить розрахунок середньої квадратичної похибки т∆ генерованих істинних похибок ∆

 , (2.6)

і порівняння

 (2.7)

Таблиця 2. Генерування псевдовипадкових чисел і розрахунок істинних похибок

№ п/п

ξ і

- ξср

∆΄і2

 

і2

1 0,008 0,457 -0,449 0,20174 -0,207 0,04283629
2 0,39 0,457 -0,067 0,004457 -0,031 0,00094637
3 0,37 0,457 -0,087 0,007527 -0,04 0,00159833
4 0,78 0,457 0,3232 0,104484 0,149 0,02218548
5 0,47 0,457 0,0132 0,000175 0,0061 0,00003722
6 0,24 0,457 -0,217 0,046985 -0,100 0,00997656
7 0,46 0,457 0,0032 1,05E-05 0,00149 0,00000223
8 0,61 0,457 0,1532 0,023482 0,071 0,00498610
9 0,5 0,457 0,0432 0,00187 0,01992 0,00039699
10 0,74 0,457 0,2832 0,080225 0,13052 0,01703443

П = 10

4,568 Суми 8E-16 0,470955 3,6E-16 0,10000000

Середня квадратична похибка попередніх істинних похибок

mΔ’ = (0,470955/10)0.5 =0,2170151.

Коефіцієнт пропорційності

 .

Середня квадратична похибка при генеруванні випадкових чисел з точністю с=0,1

mΔ’ =(0.10000000/10)0.5 = 0.1000000.


Таблиця 3. Побудова спотвореної моделі

№ п/п

Істинна Хіст.

Модель Уіст.

∆іст.

Хспотв.

1 1,6 18,021 -0,207 1,393
2 2 13,864 -0,031 1,969
3 2,1 13,167 -0,04 2,060
4 2,3 11,986 0,149 2,449
5 2,5 10,898 0,0061 2,506
6 2,8 8,949 -0,100 2,700
7 2,9 8,101 0,00149 2,901
8 3 7,108 0,071 3,071
9 3,1 5,939 0,01992 3,120
10 3,3 2,965 0,13052 3,431
п = 10 25,6 100,998 3,6E-16 25,600

По даним спотвореної моделі виконують строге зрівноваження методом найменших квадратів і отримують ймовірніші моделі, яким роблять оцінку точності зрівноважених елементів і дають порівняльний аналіз на основі якого заключають на предмет поширення даної моделі для рішення проблеми в цілому.

3.  Представлення системи нормальних рівнянь

В результаті проведеного експерименту ми маємо ряд результатів Хі , Уі , функціональну залежність між якими будемо шукати за допомогою поліному степені К, де коефіцієнти аі являються невідомими.

Тоді, система нормальних рівнянь буде

па0 +а1[х]+а2[х2]+...+ат[хт]- [у] = 0,

а0 [х]+а1[х2]+а2[х3]+...+ат[хт+1]- [ху] = 0,*

а0 [х2]+а1[х3]+а2[х4]+...+ат[хт+1]- [х2у] = 0,* (3.1)

 ............................

а0 [хт]+а1[хт+1]+а2[хт+2]+...+ат[х2т]- [хту] = 0,

де знаком [ ] позначена сума відповідного елемента.

Для поліному третього порядку виду

y = ax3 + bx2 + cx + d (3.2)

система нормальних рівнянь буде

dn + c[x] + b[x2] + a[x3] - [y] = 0,

d[x] + c[x2] + b[x3] + a[x4] - [xy] = 0, (3.3)

d[x2] + c[x3] + b[x4] + a[x5] - [x2y] = 0,

d[x3] + c[x4] + b[x5] + a[x6] - [x3y] = 0,

або

a[x6] + b[x5] + c[x4] + d[x3] – [x3y]= 0,

a[x5] + b[x4] + c[x3] + d[x2] – [x2y]= 0, (3.4)

a[x4] + b[x3] + c[x2] + d[x] – [xy] = 0,

a[x3] + b[x2] + c[x] + dn – [y]= 0,

В подальшому будемо рішати систему лінійних нормальних рівнянь (3.3) або (3.4) одним із відомих в математиці способів.

4.  Встановлення коефіцієнтів нормальних рівнянь

Приведемо розрахункову таблицю, на основі якої отримують коефіцієнти нормальних рівнянь.


Таблиця 4. Розрахунок коефіцієнтів нормальних рівнянь.

№ п/п

xоп

yіст

x2

x3

x6

x5

x4

1 1,393 18,021 1 1,941 2,703 7,307 5,246 3,766
2 1,969 13,864 1 3,878 7,636 58,316 29,614 15,038
3 2,060 13,167 1 4,244 8,742 76,424 37,099 18,009
4 2,449 11,986 1 5,997 14,687 215,713 88,084 35,968
5 2,506 10,898 1 6,281 15,740 247,737 98,854 39,445
6 2,700 8,949 1 7,291 19,686 387,521 143,520 53,153
7 2,901 8,101 1 8,419 24,427 596,663 205,640 70,874
8 3,071 7,108 1 9,429 28,952 838,204 272,976 88,900
9 3,120 5,939 1 9,734 30,369 922,284 295,611 94,749
10 3,431 2,965 1 11,768 40,372 1629,884 475,113 138,496
n=10 25,600 100,998 10 68,980 193,314 4980,054 1651,756 558,398

 

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ