Сборник рефератов

Контрольная работа: Розрахунок кількісних та якісних показників роботи сортувальної станції

Продуктивність праці на сортувальній станції визначається діленням річної кількості відправлених вагонів на обліковий штат станції:

, (2.7)

1800 / 236 = 8

де  – кількість відправлених вагонів за рік, приймається з розділу 1;

 – обліковий штат станції (з таблиці 8).

Розрахунок річного фонду зарплати і середньомісячної зарплати

Загальний річний фонд заробітної плати () включає основний фонд заробітної плати () і додатковий фонд заробітної плати ():

, (2.8)

У відповідності до “Інструкції по статистиці заробітної плати”, затвердженої наказом Міністерства статистики України № 323 від 11.12.1995, в основний фонд заробітної плати включається оплата за виконану роботу у відповідності з встановленими нормативами праці.

Для робітників станції, які працюють за погодинною системою оплати праці, основний фонд заробітної плати визначається за формулами:

, (2.9)


або

, (2.10)

де  – облікова чисельність робітників і-тої професії або категорії;

 – середньомісячний баланс робочого часу, приймається ;

 – часова тарифна ставка, яка відповідає розряду робітника і умовам праці;

 – місячний оклад за штатним розкладом.

Додатковий фонд заробітної плати включає доплати за роботу понад встановленої норми, клас кваліфікації та інші доплати і надбавки, а також премії, за виконання встановлених показників.

На сортувальній станції плануються наступні види доплат:

–  для робітників станції, працюючих цілодобово (у чотири зміни по 12 годин), плануються доплати за роботу в нічний час (20%) і за роботу в святкові дні (3%) від місячної тарифної ставки або окладу;

–  доплата за вислугу років. Планується в залежності від стажу і характеру роботи. Доплата за вислугу років виплачується щомісячно, включається в фонд заробітної плати і планується 10% від місячної тарифної ставки або окладу.

Премії виробничого штату станції плануються у відповідності до проценту премії, встановленому Положенням про преміювання, від тарифної ставки або місячного окладу.

У даній розрахунково-графічній роботі процент премії рекомендується прийняти:

– за ст. 45 (21). Для складачів і регулювальників 40%, для решти – 20%;

–  за ст. 47 (23). Для чергових по станції 30%, для решти – 20%;

–  за ст. 49 (26). Для всіх робітників 25%;

–  за ст. 30 (11), 36 (17), 35 (16), для всіх робітників 20%;

–  цеховому персоналу (ст. 500 (261)), апарату управління цехом (ст. 550 (290)) і станції (ст. 550 (291)) премії виплачуються у відповідності до наказу № 256 від 17. 12. 1996 р. з фонду заробітної плати в розмірі 30% від окладу;

–  премії станційному диспетчеру й маневровим диспетчерам в розмірі 30%.

Фонд заробітної плати планується і встановлюється по господарствам (руху, вантажному) і за статтями прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат.

Розрахунок фонду заробітної плати зводимо в таблицю 9.

Середньомісячна зарплата на одного працюючого визначається за статтею, господарством і в цілому по станції:

, (2.11)

Фактично, загальний фонд заробітної плати планується на наявний контингент працюючих. У розрахунково-графічній роботі, загальний фонд заробітної плати планується (в таблиці 9) на обліковий контингент працюючих. У зв’язку з цим, складається допоміжна таблиця 10, в якій на виробничий персонал (ст. 45, 47, 49, 30, 35, 36) виділяється з загального фонду зарплати додаткова зарплата виробничого персоналу за відпрацьований час, яка включає оплату чергових відпусток, оплату скороченої тривалості робочого дня робітникам до 18 років та інші виплати у розмірі 10% від загального фонду заробітної плати. Ця додаткова зарплата вираховується за ст. 501.


Таблиця 5 – Розрахунок основної і додаткової зарплати на оплату відпусток (за ст. 501)

Номер статті

Загальний річний фонд заробітної плати,

У тому числі

Основна зарплата і частина додаткової,

Додаткова зарплата на оплату відпусток,

1 2 3 4

Господарство руху

45 1647095 1400031 247064
47 1787276 1519184 268091
49 425490,4 361666,8 63823,6

Підсумок

3859861 3280881 578978,6

Вантажне господарство

30 381987 324689,28 57298
35 220937 187797,12 33140
36 414258 352119,6 62138

Підсумок

1017182 864606 152576
Усього за виробничим штатом 4877043 4145487 731555

 

3. План експлуатаційних витрат

План експлуатаційних витрат це документ, який визначає грошові кошти на виконання планового річного обсягу роботи станції.

План експлуатаційних витрат сортувальної станції складається на підставі типового кошторису витрат, який одержують з відділення залізниці (РП) або служби перевезень (регіональної диспетчерської ділянки ЄДЦУ).

Експлуатаційні витрати класифікуються за статтями і за елементами витрат.

У відповідності до номенклатури витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України № 57-Ц від 10 лютого 2000 р. експлуатаційні витрати за статтями витрат об’єднуються в 5 головних розділів:

–  прямі витрати по перевезеннях;

–  прямі витрати допоміжного виробництва;

–  загальновиробничі витрати;

–  адміністративні витрати;

–  інші витрати операційної діяльності.

Прямі витрати на перевезення на сортувальній станції об’єднують у групу статей (група А): 30, 34, 35, 36, 45, 47, 49.

Загальновиробничі витрати об’єднують у групу статей (група Б): 501, 503, 502, 505 – 506, 510, 525, 550, 508, 517, 524, 529.

Адміністративні витрати включають такі статті витрат (група В): 550, 551, 553, 562.

Прямі витрати плануються окремо по господарствах, а загальновиробничі витрати і адміністративні витрати плануються в цілому по станції і розподіляються по господарствах тільки в калькуляції собівартості.

Експлуатаційні витрати станції плануються за статтями Номенклатури витрат з основної діяльності підприємств залізничного транспорту України, яка затверджена наказом Укрзалізниці № 57-Ц від 10.02.2000 р.

А. Планування прямих витрат за виробництвом

Річний фонд заробітної плати (основний і частина додаткового) переносимо за статтями з таблиці 10, графа 3 у таблицю 11.

За статтями 45, 47, 49, 30, 35, 36 враховуються відрахування на соціальні заходи у розмірі 38,7% від основної зарплати і частини додаткової (табл.10, графа 3).

За статтею 47 враховуються витрати на мастильні і обтиральні матеріали для очистки стрілочних переводів. Прийняти в розрахунково-графічній роботі для однобічної станції 150 стрілочних переводів, а для двобічної станції 300 стрілочних переводів. Вартість утримання одного стрілочного переводу за рік - 300 грн.

Стаття 49. Витрати на матеріали щодо прибирання й обслуговування службових виробничих приміщень плануються за наступною формулою:


, (3.1)

(2600 + 750) * 130 / 100 = 4355

де  – площа службових приміщень господарства руху та вантажного господарства (дана в завданні); м2

 – норма витрат на  за рік прийняти рівною

Стаття 47. Витрати на електроенергію включають:

1)  витрати на освітлення території станції:

, (3.2)

288000 * 3200 * 1,3 * 0,42 * 0,0001 = 50319

де  – час горіння світових точок за рік, ;

 – коефіцієнт запасу, ;

 – ціна  електроенергії, уточнюється викладачем;

 – сумарна потужність встановлених ліхтарів:

, (3.3)

240000 * 1,2 = 288000

де  – площа станції,  (у завданні);

 – норма питомої потужності, .

2) витрати на живлення електропроводів централізованих стрілок:

, (3.4)

150 * 240 * 400 * 0,42 * 0,0001 = 604,8

де  – кількість централізованих стрілок;

 – потужність електроприводу марки СПВ, ;

 – середня тривалість роботи за рік, .

3) витрати на зарядку акумуляторних ручних сигнальних ліхтарів:

, (3.5)

182 * 1 * 23,1 = 4204

де  – кількість зарядок ліхтарів за рік, прийняти  (зарядка ліхтаря виконується через день);

 – ціна однієї зарядки ліхтаря, ;

 – чисельність робітників станції, яким потрібно для роботи акумуляторні ліхтарі. Контингент, що має ліхтарі, складає 15% штату господарства руху:

, (3.6)

(50 + 76 + 28) * ,015 = 23,1

Загальна сума витрат на електроенергію за ст. 47 становить:

, (3.7)

50319 + 604,8 + 4204 = 55128

Стаття 47. Інші витрати включають витрати на оплату рахунків за друкування графіків, розкладів, технічних інструкцій, приймаються у розмірі 0,5% від загальної суми витрат за даною статтею:

, (3.8)


(1519184 + 15000 + 55128 + 569694) * 0,005 = 10795

де  – фонд основної зарплати за ст. 47, ;

 – витрати на матеріали за ст. 47, ;

 – витрати на електроенергію за ст. 47, ;

 – відрахування на соціальне страхування за ст. 47,

Стаття 49. Витрати на електроенергію для освітлення службових приміщень визначаються за формулою:

, (3.9)

2600 * 42 * 3500 * 1,3 * 0,42 * 0,0001 = 20868

де  – площа службових приміщень служби руху,  (із завдання);

 – норма питомої потужності освітлення, ;

 – час горіння світлової точки за рік, ;

 – коефіцієнт запасу, ;

 – ціна  електроенергії, уточнюється викладачем;

Стаття 49. Витрати на паливо для опалення приміщень розраховуються за формулою:

, (3.10)

17500 / 1000 * 180 * 1,5 *(18 – 9) * 200 * 0,01 = 85050

де  – обсяг будівлі служби руху,  (із завдання);

 – нормативна тривалість опалювального сезону, ;

 – норма витрат умовного палива для підігріву  будівель на  за добу, ;

 – середньонормативна температура в середині будівлі, ;

 – середня температура зовнішнього повітря, ;

 – ціна  умовного палива, уточнюється викладачем.

Стаття 49. Інші витрати, які направляються на ремонт механізмів, обладнання та інвентарю; на дезинфекцію виробничих і службових приміщень; на оплату рахунків за газ. Приймаються рівними 5000-12000 грн, приймаємо = 8000 грн.

Вантажне господарство

Аналогічно, як і по господарству руху, фонд заробітної плати перенести з таблиці 10, графа 3 у відповідності до статей витрат.

Стаття 30. Витрати на матеріали, які використовуються на маркування вантажів при завантаженні й пломбуванні вагонів. Плануються на річний обсяг завантажених вагонів із розрахунку 10 грн. на вагон:

, (3.11)

(38 * 365) * 0,2 * 10 = 27740

де 0,2 – частка покритих вагонів в загальному обсязі навантажених вагонів

Стаття 36. Витрати на матеріали, які пов’язані з обробкою поїздів, що проходять через станцію, щодо перевірки правильності кріплення вантажів і правильності завантаження – у роботі приймаються для односторонньої станції приймаються рівним , а для двобічної

Стаття 35. Витрати на матеріали, які пов’язані з підготовкою вагонів під завантаження, визначаються в залежності від річної кількості завантажених вагонів () і витрат на один вагон ( на вагон в середньому)

Стаття 34. Витрати на електроенергію для освітлення і на паливо для освітлення приміщень вантажного господарства, розрахувати аналогічно розрахункам по господарському руху за формулами 3.9 і 3.10, прийнявши із завдання площу і обсяг будівель вантажного господарства.

Стаття 30. Інші витрати, пов’язані з придбанням бланків і книг для оформлення перевізних документів і комерційної звітності, тарифних порадників, алфавітних маршрутів. Прийняти для однобічної станції 5444 грн., а для двобічної – 7000 грн.

Б. Планування загальновиробничих витрат

Стаття 500. Планується заробітна плата на утримання цехового персоналу. Витрати віднесені на елемент “заробітна плата”. Також за цією статтею визначаються соціальні відрахування в розмірі 38,7 % від річного фонду заробітної плати на утримання цехового персоналу (таблиця 9, графа 11), елемент витрат “відрахування на соціальне страхування”.

Стаття 501. За цією статтею планується заробітна плата виробничого персоналу за невідпрацьований, але за законом оплачуваний час (відпустка, виконання державних та суспільних обов’язків і т. інш.). Розмір цієї частини заробітної плати розрахований за кожною статтею прямих витрат у таблиці 10 гр. 4, елемент витрат “заробітна плата”. За цією ж статтею розраховуються відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд, у розмірі 38,7% від річного фонду заробітної плати виробничого персоналу за невідпрацьований, але за законом оплачуваний час, елемент витрат “соціальне страхування”.

Стаття 502. Витрати на відрядження виробничого персоналу (елемент витрат “інші витрати”) можна прийняти в розмірі 0,15% від загального річного фонду заробітної плати виробничих працівників (підсумок за графою 2 таблиці 10).

Стаття 503. За цією статтею плануються витрати станції щодо відшкодування знижки з вартості форменого одягу (елемент витрат “інші витрати”), прийняти 62,5 грн. у рік на одного робітника.

Стаття 505 – 506. Витрати, які пов’язані з технікою безпеки, виробничою санітарією і охороною праці, витрати за погашення зносу, чистку, прасування, дезинфекцію спецодягу, вартість мила, заходи щодо покращення умов праці. Планується з розрахунку 125 грн. на одного робітника. Отримана сума розбивається на два елемента витрат: елемент “матеріали” – 65%, та елемент “інші” – 35%.

Стаття 508. Інші витрати, які пов’язані з винахідництвом і раціоналізацією визначаються за формулою:

, (3.12)

236 * 100 = 23600

де  – чисельність робітників станції, ;

 – витрати на оформлення раціоналізаторських та винахідницьких пропозицій, в  на одного чоловіка на рік, z = 125 грн.

Стаття 510. Плануються витрати на обслуговування і поточний ремонт виробничих будівель і споруд, прийняти для однобічної станції 25000, а для двобічної станції –37500 грн., елемент “інші витрати”

Стаття 517 – 518. Поточний, капітальний ремонти і інші види поліпшення основних засобів. Витрати приймаються в розмірі 5% від вартості основних виробничих фондів і відносяться на елемент “інші витрати”.

Стаття 524 (251). Плануються витрати на погашення зносу малоцінного обладнання та предметів, що швидко зношуються. Прийняти для односторонньої станції , а для двосторонньої –  Елемент витрат “матеріали”.

Стаття 525 (250). Плануються витрати на амортизацію (реновацію) основних виробничих фондів за формулою:

, (3.13)


480000 * 5% * 0,1 = 2400

де  – вартість основних виробничих фондів,  – (із завдання);

 – норма амортизаційних відрахувань на реновацію, .

Стаття 529. У цій статті враховуються інші витрати, які не враховані в попередніх статтях. Ці витрати прийняти для однобічної станції 25000 грн., для двобічної –37500 грн. Віднести на елемент “матеріали” – 25%, а на елемент “інші витрати” – 75%

В. Планування адміністративних витрат

Стаття 550. Заробітна плата апарату управління цеху (ст. 550) і апарату управління станції (ст. 550) переноситься в елемент витрат “заробітна плата” з таблиці 9. За цією ж статтею визначаються відрахування на соціальне страхування в розмірі 38,7% від загального фонду заробітної плати за статтею 550.

Стаття 551. Плануються витрати, пов’язані з відрядженнями робітників апарату управління, вони визначаються за формулою:

, (3.14)

621566,28 * 0,05 = 31078

Стаття 553. Витрати на підготовку кадрів дорівнюють 0,2% від загального фонду заробітної плати виробничого персоналу (таблиця 10, графа 2) і відносяться на елемент “інші витрати”.

Стаття 554. Витрати на утримання службових легкових автомобілів. Витрати відносять на елемент "інші витрати" та приймають у розмірі 50000 грн. за рік.

Стаття 562. За даною статтею визначаються інші витрати. Їх можна прийняти в розмірі 1% від загального річного фонду заробітної плати за ст. 550.

Відрахування в інноваційний фонд приймаються у розмірі 1% від загальновиробничих експлуатаційних витрат станції й відносяться на елемент “інші витрати”.

Необхідно в розрахунково-графічній роботі також визначити структуру експлуатаційних витрат, тобто питому вагу кожного елементу витрат (%) у загальному обсязі експлуатаційних витрат і провести аналіз структури експлуатаційних витрат. При цьому врахувати, що до 1995 року в експлуатаційних витратах станції планувались витрати щодо оплати оренди маневрових локомотивів. Ці витрати визначались за формулою:

, (3.15)

365 * 141 * 150 = 7719750

де  – кількість маневрово-годин роботи маневрових локомотивів на станції (визначались у розділі 1 за формулою 1.20);

 – вартість 1 локомотиво-години маневрової роботи, прийняти  грн.

На сьогодні у зв’язку з недосконалістю податкової системи й подвійним оподаткуванням, сортувальна станція не платить оренду за маневрові локомотиви і в кошторис витрат плата за оренду маневрових локомотивів не входить. Але враховуючи, що оплата оренди стимулювала б якісне використання маневрових локомотивів, у розрахунково-графічній роботі рекомендується врахувати ці витрати.

План експлуатаційних витрат зводиться в таблицю 6.


Таблиця 6 – План експлуатаційних витрат

№ статті

Назва статті витрат,

Елементи витрат,

Усього витрат,

 

Фонд заробітної плати Відрахування на соц. заходи Матеріали Паливо Електроенергія Амортизація Інші витрати

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

45 Маневрова робота на вантажних і сорту-вальних станціях 1400031 525011 Х Х Х Х Х 1925042

 

47 Прийом і відправлення поїздів на вантажних і сортувальних станціях 1519184 569694 15000 Х 55128 Х 10795 2169801

 

49 Обслуговування будівель і споруд, утримання обладнання та інвентарю господарства руху 361666,8 135625,05 4355 85050 20868 Х 5000 612565

 

Підсумок по господарству руху 3280882 1230330 19355 85050 75996 Х 15795 4707408

 


30

Прийом до відправ-лення і видача вантажу 324689 121758 27740 Х Х Х 3500 477687

 

34 Обслуговування будівель і споруд, утримання обладнання та інвентарю вантажного господарства Х Х Х 24300 6020 Х Х 30320

 

35 Підготовка вантажних вагонів і контейнерів до перевезень 187797 70423 13870 Х Х Х Х 272090

 

36 Перевірка правильності навантаження і укріплення вантажів у поїздах, які прямують через станцію 352120 132045 12000 Х Х Х Х 496165

 

Підсумок по вантажному господарству 864606 324226 53610 24300 6020 Х 3500 1276262

 

Усього прямих витрат по перевезеннях

4145488 1554556 72965 109350 82016 Х  19295 5983670

 

550 Утримання загально-виробничого персоналу 125962 47236 Х Х Х Х Х 173198

 

501 Оплата праці виробничому персоналу за невідпрацьований час і відрахування на соціальне страхування 731555 274333 Х Х Х Х Х 1005888
502 Витрати на відрядження виробничого персоналу Х Х Х Х Х Х 7316 7316
503 Знижка з вартості форменого одягу Х Х Х Х Х Х 11800 11800
505 – 506 Витрати, пов’язані з технікою безпеки, виробничою санітарією та охороною праці Х Х 15340 Х Х Х 8260 23600
508 Витрати, пов’язані з раціоналізацією та винахідництвом Х Х Х Х Х Х 23600 23600
510 Обслуговування виробничих приміщень і споруд Х Х Х Х Х Х 20000 20000
517 – 518 Поточний, капітальний ремонт і інші види поліпшення основних засобів Х Х Х Х Х Х 26500 26500
524 Списання швидко-зношуваних предметів Х Х 40000 Х Х Х Х 40000

 

525 Амортизація основних виробничих фондів Х Х Х Х Х 2400 Х  2400

 

529 Інші витрати Х Х 5000 Х Х Х 15000 20000

 

Усього загальновиробничих витрат

857517 321569 60340 Х Х 2400 112476 1354302

 

550 Оплата праці апарату управління 37820653 14182745 Х Х Х Х Х 52003398

 

551 Витрати на відряд-ження працівників апарату управління Х Х Х Х Х Х 31078 31078

 

553 Витрати з підготовки кадрів Х Х Х Х Х Х 9754 9754

 

554 Утримання службових легкових автомобілів Х Х Х Х Х Х 40000 40000

 

562 Інші витрати, пов’язані з утриманням апарату управління Х Х Х Х Х Х 6216 6216

 

Інноваційний фонд Х Х Х Х Х Х 3421880 3421880

 

Усього адміністративних витрат

37820653 14182745 Х Х Х Х 3508928 55512326

 

УСЬОГО ВИТРАТ ПО СТАНЦІЇ 42823658 16058870 133305 109350 82016 2400  3640699  62850298
СТРУКТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ, % ДО ПІДСУМКУ 68,1 25,6 0,2 0,2  0,1 Х 5,8 100
ОПЛАТА МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ Х Х Х Х Х Х 7719750  7719750
ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ 68,1 25,6 0,2 0,2 0,1 Х 7719755,8  7719850

Список літератури

1.  Гизатулина В.Г., Шеляев А.И. Экономические показатели работы железнодорожного транспорта. – Минск: Высшая школа, 1984. – 208 с.

2.  Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта: Учебник для вузов / Ю.Д. Петров, Н.В. Берднт, Г.Н. Гукова и др. Под ред. Ю.Д. Петрова. – М.: Транспорт, 1988. – 294 с.

3.  Шульга А.Н., Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорожных перевозок: Учебник для вузов железнодорожного транспорта. – М.: Транспорт, 1985. – 279 с.

4.  Экономика железнодорожного транспорта: Учебник для вузов железнодорожного транспорта/ М.Н. Беленький, В. А. Дмитриев, А.И. Журавель и др./ Под ред. В.А. Дмитриева и Ф.П. Мулюкина. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1985. – 438 с.

5.  Экономика железнодорожного транспорта: Учебник для вузов / И.В. Белов, В.Г. Галабурда, В.Ф. Данилин и др./ Под ред. И.В. Белова. - М.: Транспорт, 1989. – 351 с.


Страницы: 1, 2, 3


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ