Сборник рефератов

Отчет по практике: Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

Отчет по практике: Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економіки підприємства

Звіт

Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

Донецьк - 2010 р.


Зміст

Вступ

1.Економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика підприємства

1.2 Оцінка ефективності використання ресурсів в господарській діяльності підприємства

2.Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства       

2.1 Виробничий процес, його організація та планування

2.2 Оцінка стану основних фондів підприємства і використання устаткування

2.3 Витрати на виробництво і реалізацію готової продукції     

2.4 Матеріально-технічне постачання та збут

2.5 Результати фінансової діяльності підприємства

3.Планування показників господарської діяльності підприємства     

Індивідуальне завдання       

Висновки


Вступ

Виробнича практика є одним з важливих елементів в системі організаційних форм та засобів навчання, що забезпечує високоякісну підготовку студентів. Само у процесі проходження практики реалізується принцип безперервного зв’язку вищої школи із життям, із передовою науково-технічною і господарською практикою.

Виробнича практика спрямована на всебічне ознайомлення студентів з умовами і особливостями їх майбутньої професійної діяльності, оволодіння студентом сучасними методами економічного моніторингу і аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства в існуючих ринкових умовах.

Головною метою практики є закріплення і розширення знань, отриманих студентами в процесі навчання в університеті, на основі глибокого вивчення роботи підприємств, на яких вони проходят практику; опанування професійних навиків та методів управління в процесі пошуку і економічного обгрунтування шляхів підвищення ефективності підприємства, оптимізації його діяльності, підвищення конкурентоспроможності для найповнішого і активнішого використання передового досвіду в майбутній практичній діяльності студентів.

Основними задачами практики є:

1.  Закріплення і поглиблення теоретичних знань в області економіки і управління підприємством.

2.  Вивчення практики економічної діяльності підприємства.

3.  Вироблення навиків аналізу основних показників господарської діяльності підприємства.

4.  Формування у студентів навиків узагальнення результатів аналізу і розробки планів.

5.  Вивчення практики планування на підприємстві.

6.  Збір необхідної інформації для курсової роботи, що виконується на 5 курсі..

В процесі проходження практики на підприємстві студенти сформують навички економічної діяльності як основи необхідної для прийняття управлінських рішень.


1.Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика підприємства

ТОВ «Добриня продукти» працює на ринку всього 13 років, з 1997, але за цей невеликий строк компанія стала одним із лідерів українського ринку виробництва молочної продукції. ТОВ «Добриня продукти» є дочірнім підприємством ЗАТ «Геркулес».

Сьогодні асортимент ТОВ «Добриня продукти» включає: близько 130 найменувань молочної продукції. Асортимент продукції ТОВ «Добриня продукти» постійно удосконалюється та оновлюється, але незмінним залишається його висока якість та чудовий смак. Досягнення ТОВ «Добриня продукти» були відзначені безліччю нагород, найбільш почесними із яких є:

«Вибір року в Україні» (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Основним предметом діяльності підприємства є виробництво молочної продукції.

З самого початку девізом компанії стали слова: «Краще не виробляти нічого, аніж неякісну продукцію», і з тих пір цей принцип ніколи не порушався. Виробничий комплекс розташовані у власних приміщеннях, які оснащені сучасним українським та імпортним устаткуванням. Упровадження передових технологій виробництва молока та молочної продукції дозволяє регулярно поповнювати асортимент продукції, а також представляти ринку абсолютно нові види, що не мають аналогів. Сучасне ефективне виробництво дозволяє наситить не тільки внутрішній ринок українською продукцією, а також експортувати частину продукції за межи України.

У майбутньому планується розширення виробничих потужностей, впровадження нових технологій виробництва, випуск нової продукції на ринок молочних виробів та поширення продажу товарів за кордон (Росія, Польща).

Проведемо оцінку чинників макросередовища підприємства. Для цього використаємо метод експертних оцінок та статистичні данні, отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 1.1.

Таблиця 1.1.Оцінка чинників макросередовища підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Чинники макросередовища

Оцінка ступеня впливу

Напрям впливу

(+, -)

Інтегральний показник впливу

1.  Політико-правові:

1.1 Неузгодження дій Президента і Верховної Ради 3 - -3
1.2 Посилення між партійної боротьби 2 - -2
1.3 Гальмування економічних реформ 3 - -3
1.4 Постійні зміни в законодавстві України 3 - -3
1.5 Сертифікація товарів і послуг 3 + +3
1.6 Недоопрацьованність законодавчих актів, які торкаються підприємницької діяльності 3 - -3
1.7 Антимонопольна політика 3 + +3
Разом політико-правові чинники

20

-14

2.  Економічні:

2.1 Падіння темпів виробництва 3 - -3
2.2 Інфляційні процеси 3 - -3
2.3 Жорстка податкова політика 3 - -3
2.4 Інвестиційні процеси 3 + +3
2.5 Система оподаткування і якість економічного законодавства 3 + +3
Разом економічні чинники

15

-9

3.  Соціально-демографічні:

3.1.Народжуваність 2 + +2
3.2 Наявність і потенційна кількість робочої сили 3 + +3
3.3 Кваліфікаційні характеристики робочої сили 3 + +3
3.4 Традиції і культурні цінності, рівень освіти 2 + +2
3.5 Відношення до іноземців 2 + +2
Разом соціально-демографічні чинники

12

+12

4.  Технологічні:

4.1 Високий науково-технічний потенціал 3 + +3
4.2 Упровадження нових технологій 3 + +3
Разом технологічні чинники

6

+6

Всього по макросередовищу 53

-5

Шкала оцінки: ступінь впливу

 1 – мінімальний вплив

 2 – середній вплив

 3 – максимальний вплив

Завдяки проведенню досліджень було встановлено, що найбільш негативно на діяльність підприємства впливають такі чинники макросередовища підприємства як:

·  неузгодження дій Президента і Верховної Ради;

·  посилення між партійної боротьби;

·  гальмування економічних реформ;

·  постійні зміни в законодавстві України;

·  недоопрацьованність законодавчих актів, які торкаються підприємницької діяльності;

·  падіння темпів виробництва;

·  інфляційні процеси;

·  жорстка податкова політика.

Проведемо оцінку чинників мікросередовища безпосереднього оточення підприємства. Для цього використаємо метод експертних оцінок та статистичні данні, отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 1.2.


Таблиця 1.2.Оцінка чинників мікросередовища безпосереднього оточення підприємства ТОВ «Добриня продукти»

Чинники середовища

Оцінка

 ступені впливу

Напрям впливу

(+, -)

Інтегральний показник впливу
1 2 3 4

1. Споживачі

     
1.1 Значні вимоги покупців до якості товарів 3 + +3
Ступінь впливу вироблюваної продукції на якість виробництва або споживання клієнта 2 + +2
1.3 Ступінь стандартизації вироблюваної продукції 3 + +3
1.4 Об'єм продукції, здійснюваний покупцем 3 + +3
Разом по споживачах

11

+11

2. Постачальники

2.1 Доцільність договірної політики 3 + +3
2.2 Кількість і концентрація постачальників 2 + +2
2.3 Оцінка важливості окремих ресурсів для галузі 3 + +3
2.4 Цінова еластичність ресурсів 3 - -3
2.5 Пунктуальність і обов'язковість постачальників 2 + +2
Разом по постачальниках

13

+10

3. Конкуренти

3.1 Високий ступінь інтенсивності конкуренції 2 - -2
3.2 Наявність патентів і ліцензій 3 + +3
3.3 Фінансовий стан 2 - -2
3.4 Регуляторні обмеження з боку держави 3 - -3
3.5 Контрактні зобов'язання обмежуючі свободу на ринку 3 - -3
Разом по конкурентах

13

-10

4. Контактні аудиторії

2 +

+2

5. Посередники

2 +

+2

Всього

41

+15

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ