Сборник рефератов

Дипломная работа: Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення

Дипломная работа: Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення

МАГІСТЕРСЬКА

ДИПЛОМНА РОБОТА

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виконавець

студентка групи ВЕ-04-1 _________________

Керівник:

доц., к.е.н. _________________

Рецензент

доц., к.е.н. _________________

Допускається до захисту:

Зав. кафедри

міжнародних фінансів

доц., к.е.н. _________________

2009р.


АНОТАЦІЯ

Магістерська дипломна робота , факультет міжнародної економіки ДНУ на тему: «Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення»

Дипломна робота магістра: 100 с., 17 рис., 24 табл., 67 дж., 3 дод. 10 с.

Об’єкт дипломного дослідження – система національних та міжнародних страхових компаній по страхуванню життя в Україні.

Предмет дипломного дослідження – пенсійне страхування в національних та міжнародних страхових компаніях по страхуванню життя.

Мета дипломного дослідження – оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України.

Методи дослідження - аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння, групування, систематизації даних, методи аналізу і синтезу.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в застосуванні при оцінках перспектив виникнення прямого доступу системи недержавного пенсійного забезпечення України до міжнародних резервів страхування життя з 2013 року згідно умов договору про вступ до СОТ.

У першому розділі дипломної роботи досліджені теоретичні засади впровадження систем національного та міжнародного страхування життя в комплексах пенсійного страхування.

У другому розділі дипломної роботи проведений аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Україні.

У третьому розділі дипломної роботи обгрунтовані шляхи перспективного використання систем міжнародного страхування життя в системах недержавного накопичувального пенсійного страхування.

Перелік ключових слів: СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, ПЕНСІЙНЕ СТРАХУ-ВАННЯ, НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ, ПЕНСІЙНІ ПРЕМІЇ, ПЕНСІЙНІ ДЕПОЗИТИ.


SUMMARY

Magister’s degree work of the student by faculty of the international economics, Department of international Finance , DNU, to subjects:

"Life insurance in international system of the pension provision"

Degree working the master: 100 pages, 17 drawings, 24 tables, 67 sources, 3 exhibits on 10 pages.

Object of the degree study - a system national and international insurance com-panies on life insurance in Ukraine.

The Subject of the degree study - a pension insurance in national and interna-tional insurance company on life insurance.

Purpose degree study - an estimation of the possibilities of the use the systems of the international life insurance for негосударственного pension provision future retiree Ukraines.

The Methods of the studies - analytical, economy - statistical, method of the comparison, grouping, systematizations data, methods of the analysis and syntheses.

Practical value result degree study is concluded in possibility using at estimate-on of the prospects of the arising the direct access of the system non-goverment pen-sion ensuring the Ukraine to international reserve of the life insurance since 2013 according to term of the agreement on entering in SOT.

In the first section of the degree work explored theoretical bases introducing the systems national and international life insurance in complex of the pension insurance. In the second section degree work is organized analysis to efficiency to activity domestic and foreign insurance companies on the market of the life insurance in Ukraine. In the third section degree work are analysed way of the perspective use the systems of the international life insurance in system non-goverment of the pension insurance.List of the keywords: LIFE INSURANCE, PENSION INSURANCE, NON-GOVERMENT PENSION PROVISION, NON-GOVERMENT PENSION FUNDS, PENSION BONUS, PENSION DEPOSITS


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВАТ – відкрите акціонерне товариство

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі

ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова

ЄБР – Євразійський банк розвитку

ЄврАзЕС – Євразійське економічне співтовариство

ЄС – Європейський Союз

МВФ – Міжнародний валютний фонд

МЕВ – міжнародні економічні відносини

МЕС – міжнародна економічна система

НАТО – Північноатлантичний альянс

ООН – Організація Об’єднаних націй

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

ПДВ – податок на додану вартість

РФ – Російська Федерація

СЕБПО – Спільна європейська політика безпеки і оборони

СНД – Співдружність незалежних держав

США – Сполучені Штати Америки

ФПГ – фінансово-промислова група

Млн. дол. – міліони доларів Сполучених Штатів Америки

Млрд. дол. – міліарди доларів Сполучених Штатів Америки


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В КОМПЛЕКСАХ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Правове поле розвитку національної та міжнародних систем особистого страхування життя в Україні

1.2 Світовий досвід побудови систем пенсійного страхування

1.3 Нормативно-правові основи страхування життя в системах накопичувального пенсійного забезпечення України

Висновки розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

2.1 Діяльність вітчизняних страхових компаніх на ринку пенсійного страхування життя України

2.2 Аналіз діяльності американської дочірньої СК страхування життя ЗАТ «Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя»

2.3 Аналіз діяльності австрійської дочірньої СК страхування життя ЗАТ «Страхове Акціонерне Товариство "Граве Україна»

2.4 Аналіз діяльності польської дочірньої СК страхування життя ВАТ «Страхова компанія "ПЗУ Україна страхування життя»

Висновки розділу 2

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Сучасна система пенсійного страхування в Україні

3.2 Впровадження перспективних договорів міжнародного пенсійного страхування життя

3.3 Перспективи використання міжнародних систем страхування життя для недержавного пенсійного самозабезпечення громадян України

Висновки розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Формування ринку страхування життя має інституціональне значення в розвитку економіки. Виконуючи функцію накопичення грошових коштів, страхування життя акумулює внутрішні інвестиційні ресурси суспільства, і сприяє поліпшенню економічного стану країни. Загальновідомо, що у розвинутих країнах частка страхових компаній в інвестуванні економіки становить біля 30%. Таке значення страхування життя визначає необхідність дослідження його ринку і в Україні.

Наукова і фахова література з цього питання присвячена в основному вивченню різних аспектів реформування діяльності компаній зі страхування життя ( роботи Зайчука Б.О., Мниха М.В., Нікіфорова П.О., Кучерівської С.С., Якименко Г.М., Палія О.М., Деніса Р., Міщук Т., Норулак П., Кулєшина А., Царука П., Бикової С., Гурецького К. та інших). Разом з тим, економічні умови розвитку ринку страхування життя змінюються з ростом економіки, підвищенням рівня життя громадян, появою на ринку страхування життя нових страховиків і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення.

В Україні практично усі компанії-лідери зі страхування життя знаходяться в сфері контролю великих світових компаній. Наприклад, компанія Alico AIG Life має американський капітал, СК «Граве Україна», СК «Уніка Життя», ЕККО (life), «Юпітер страхування життя Іншуранс Груп та VAB Життя – австрійський, УСК «Дженерал Гарант Страхування життя» - італійський, СК «Форт Страхування Життя Україна» - голландський, СК «Ренесанс Життя», СК «ІНГО Україна-Життя та СК «ПРОСТО-страхування. Життя та пенсія» - російський, СК «ПЗУ Україна страхування життя» - польський, СК «Оранта-Життя» - казахський, SEB Life Ukraine – шведський.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності проведення досліджень в напрямках пошуків оптимальної побудови конкурентного середовища ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні на базі конкуренції комерційних банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та компаній з управління активами.

Об’єкт дипломного дослідження – система національних та міжнародних страхових компаній по страхуванню життя в Україні.

Предмет дипломного дослідження – пенсійне страхування в національних та міжнародних страхових компаніях по страхуванню життя

Мета дипломного дослідження – оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України.

Згідно з метою та завданням на виконання дипломної роботи досліджений наступний перелік питань:

1. У першому розділі «Теоретичні засади впровадження систем національного та міжнародного страхування життя в комплексах пенсійного страхування» дослідженні:

- правове поле діяльності міжнародних страхових компаній по страхуванню життя в Україні;

- світовий досвід побудови та поточний стан в Україні систем недержавного пенсійного страхування життя.

2. У другому розділі «Аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Україні» досліджена діяльність вітчизняних та найбільших дочірніх страхових компаній по страхуванню життя в Україні:

- американської дочірньої СК страхування життя ЗАТ "Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя ";

- австрійської дочірньої СК страхування життя ЗАТ "Страхове Акціонерне Товариство "Граве Україна" ;

- польської дочірньої СК страхування життя ВАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна страхування життя".

3. У третьому розділі «Обгрунтування шляхів використання систем міжнародного страхування життя в системах накопичувального пенсійного страхування» :

- проведений аналіз застосування пенсійного страхування життя в системах недержавного пенсійного забезпечення країн світу;

- проведений аналіз конкуренції і взаємодії між страховими компаніями по страхуванню життя та недержавними пенсійними фондами в Україні;

- проаналізований поточний та перспективний стан доступу системи недержавного пенсійного забезпечення України до міжнародних страхових резервів пенсійного страхування життя після вступу України в СОТ.

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова математичних моделей розрахунків в «електронних таблицях» EXCEL-2007 та проведення графоаналітичних досліджень хронологічних рядів показники діяльності страхових компаній. Інформаційно-методологічними джерелами дипломного дослідження були Закони України, нормативно-інструктивні документи Державного комітету з регулювання ринків фінансових послуг України, монографії з питань страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, статистична інформація по діяльності відкритих та закритих акціонерних страхових товариств, публікуєма Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку українських банків на Інтернет-сайтах, фінансова звітність страхових компаній за 2006 – 2008 роки, опублікована в поточних та річних звітах на офіційних Інтернет-сайтах компаній.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив та часу виникнення реального прямого доступу системи недержавного пенсійного забезпечення України до міжнародних резервів страхування життя з 2013 року, коли по договору про вступ до СОТ в Україні буде дозволена робота іноземних філій-нерезидентів міжнародних страхових компаній при державній системі забезпечення страхових відшкодувань страховими компаніями –нерезидентами додаткових пенсій майбутнім пенсіонерам України.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В КОМПЛЕКСАХ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Правове поле розвитку національної та міжнародних систем особистого страхування життя в Україні

Згідно Закону України «Про страхування» станом на 01.01.2009 року правове поле страхування життя в Україні національними (резиденти) та міжнародними (нерезиденти) страховими компаніями обумовлено наступними принципами, вимогами та заборонами діяльності:

1. Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

2. Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

3. Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім таких видів страхової діяльності:

- виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

- перестрахування;

- страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

- допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцін-ка актуарного ризику та задоволення претензій.

4. Страховик-нерезидент має право здійснювати страхову діяльність в Україні за таких умов:

1) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів бо-ротьби з відмиванням грошей (FATF);

2) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за страховими ком-паніями країни, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, та Уповноваже-ним органом підписано меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;

3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;

4) між Україною та країною, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;

5) страховик-нерезидент росташований на території країн або окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;

6) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства держави, в якій він зареєстрований;

7) рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента від-повідає вимогам, установленим Уповноваженим органом.

5. Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані:

- з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (осо-бисте страхування);

- з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове стра-хування);

- з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідаль-ності).

6. Валюта страхування:

- страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством України, з ураху-ванням положень частини четвертої цієї статті при укладанні договорів страху-вання життя.

- якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.

- страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.

- грошові зобов'язання сторін по договорах страхування життя, за їх згодою, можуть бути визначені як у національній валюті України, так і у вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховика на дату виникнення або виконання цих зобов'язань.

7. Умови забезпечення платоспроможності страховиків (стаття 30)

Страховики зобов'язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

- наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика;

- створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

- перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.

Згідно «Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками нерезидентами»:

1. Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиками-нерезидентами може здійснюватися:

- страховими брокерами - від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні у страховика-нерезидента як страхувальник;

- перестраховими брокерами - від свого імені на підставі брокерської угоди зі страховиком, який має потребу в перестрахуванні у страховика нерезиден-та як перестрахувальник;

- страховими агентами - від імені та за дорученням страховика-нерезидента.

2. Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти можуть здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами самостійно або через свої постійні представництва в Україні.

Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово повідомити Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) за встановленою нею формою про намір здійснювати діяльність на території України.

3. При здійсненні діяльності з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиками-нерезидентами страхові та/або перестрахові брокери, страхові агенти (далі - страхові посередники) повинні дотримуватися вимог Закону України "Про страхування", Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1523, Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 N 736, Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 N 4421, інших актів законодавства у сфері фінансових послуг та з питань посередницької діяльності у сфері страхування.

4. Страхові посередники можуть здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування лише з тими страховиками-нерезидентами, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні відповідно до Закону України "Про страхування".

5. Страховий посередник до укладення договору страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом надає особі, яка має намір укласти договір страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, інформацію у письмовій формі про те, що:

а) держава, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

б) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, та Держфінпослуг підписано меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;

в) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;

г) між Україною та країною, у якій зареєстрований страховик нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;

ґ) страховик-нерезидент розташований на території країн або окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;

д) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства держави, у якій він зареєстрований, із зазначенням органу, що видав ліцензію, дати її видачі та номера;

е) рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим Держфінпослуг, із зазначенням рівня рейтингу та міжнародного рейтингового агентства, що визначило цей рейтинг.

1.2 Світовий досвід побудови систем пенсійного страхування

Практичне реформування пенсійної системи в Україні пробудило у суспільстві інтерес до світового досвіду розв'язання цієї надзвичайно важливої соціальної проблеми.

Нині у світі існує три базові стратегії пенсійного забезпечення: солідарна, накопичувальна і змішана.

Солідарна стратегія передбачає солідарні відносини між поколіннями працівників - тобто тих, хто працює нині і утримує пенсіонерів, з одного боку, і пенсіонерів, з іншого. Свого часу нинішні пенсіонери, коли вони працювали, утримували попереднє покоління пенсіонерів.

Принципова особливість солідарної державної пенсії в Україні полягає у тому, що жінка або чоловік працювали, щоб заробити пенсію, 35 або 40 років і, ставши пенсіонерами, отримують її на рівні приблизно однієї третини своєї колишньої зарплати. Ця величина закладена у нормативах відрахувань до Пенсійного фонду України: щомісяця до ПФУ роботодавці відраховують 32% фонду оплати праці, а самі працівники (майбутні пенсіонери) - 1%-2%. Коли пенсіонер помирає, родичі отримують останню пенсію на похорони. І все.

Накопичувальна стратегія передбачає наявність державних, корпоративних і особистих накопичувальних пенсійних програм, за допомогою яких формується майбутня пенсія громадянина.

Принципова особливість накопичувальної пенсії в тому, що вона є приватною власністю пенсіонера, який має право розпоряджатися нею на власний розсуд. Як правило, її заповідають спадкоємцям.

Змішана стратегія передбачає комплексне використання в пенсійній моделі елементів солідарної та накопичувальної стратегій, а також систем пенсійного страхування.

Нині солідарна і накопичувальна стратегії в чистому вигляді використовуються досить рідко (Україна, Чилі, Казахстан тощо). А от змішана стратегія - повсюдне явище у світі.

Проведемо короткий аналіз, систематизацію і стислий опис різних стратегій і моделей пенсійного забезпечення в світі, з тим, щоб врешті дійти до розуміння, якою має бути пенсійна система в Україні.

Радянська (діюча українська до 2004 року) солідарна модель. Це приклади класичної солідарної стратегії пенсійного забезпечення. Її сутність розкрита вище при поясненні принципів солідарної стратегії.

Російсько-польська солідарно-накопичувальна модель пенсійного забезпечення - класичний приклад змішаної стратегії. До речі, керівництвом України саме ця модель взята за базову для формування власної пенсійної системи, в якій будуть присутні всі три рівні - солідарний, страховий і накопичувальний. Така система добре перевірена на практиці. До речі, другий (страховий) рівень в цій моделі дуже схожий на солідарний рівень, адже гроші цього рівня теж належать державі.

Американська накопичувально-солідарна модель (США, деякі країни Латинської Америки, Португалія). Середній американець має можливість забезпечити собі три пенсії: державну, приватну корпоративну і приватну індивідуальну.

Сукупна податкова ставка на фонд заробітної плати за умови функціонування американської моделі пенсійної системи становить 15,3%. Її в рівних частках сплачують роботодавець і працівник

Пенсійний податок має сукупну ставку 10,7% і також сплачується в рівних частках компаніями (роботодавцями) і працівниками.

При реалізації пенсійних програм другого рівня учасники (юридичні та фізичні особи) мають право самостійно обирати інвестиційні проекти, куди фонди зобов'язані спрямувати їхні пенсійні внески. До того ж при відкритті особистого пенсійного рахунку (ОПР) є певні особливості. Так, не оподатковуються щорічні внески на суму, що не перевищує 2 тис. доларів (можна відкрити ОПР на дитину з моменту її народження). Крім того, якщо гроші знімаються з ОПР до досягнення 59,5 років, доводиться платити прибутковий податок.

Німецька накопичувально-солідарна (виробнича) модель має ті ж три рівні. Особливість німецької моделі у тому, що на підприємстві створюється самоврядний структурний підрозділ, який займається корпоративними та особистими пенсійними програмами працівників. Накопичені кошти йдуть на відновлення та модернізацію виробництва. Ця модель функціонує в Австрії, Бельгії, Франції, Греції, Швеції та інших країнах.

Японська накопичувально-солідарна модель. Вона вельми своєрідна, оскільки вібрала в себе багатовікові традиції японського суспільства. Її так і хочеться назвати "умовно-накопичувальною" тому, що де-юре - це солідарна модель, а де-факто - накопичувальна, в якій держава "своєрідно" взяла на себе функції недержавного пенсійного фонду. Мимоволі згадуєш фразу, що стала приказкою: "Схід - справа тонка". Деяким аналогом японській може служити пенсійна система США для урядових чиновників.

У Японії основою пенсійної системи є державне соціальне забезпечення, яке фінансується з бюджету, але забезпечене за рахунок пенсійних внесків самих працівників та роботодавців. У зв'язку зі старінням населення та зростанням кількості пенсіонерів в Японії функціонує дворівнева модель. Основу базової пенсії складають пенсійні внески застрахованих громадян, підприємців і дотації держави (приблизно третина базової пенсії). Розмір базової пенсії у законодавчій формі встановлюється щорічно 1 квітня в фіксованому обсязі. Розмір пенсії достатній для задоволення основних потреб. Джерелом фінансування додаткових пенсій другого рівня є внески роботодавців і працівників, але виступають вони в формі додаткових пенсій: державної та корпоративної. Ця модель характерна також для Великобританії, Австралії та для деяких країн Північної Європи.

Чилійська накопичувальна модель. Введена А. Піночетом у 1981 р. Ця модель мала виключити вплив держави і політики на систему пенсійного забезпечення. Чилійська пенсійна програма розрахована на 40 років. Наприкінці цього терміну розмір пенсії має сягнути 400 доларів США. Модель дворівнева. Перший рівень - це обов'язкове відрахування працівником 10% заробітної плати до одного з приватних пенсійних фондів, які жорстко контролюються державою. Другий рівень - це страхування на випадок настання інвалідності чи втрати годувальника (3% від заробітної плати). За 20 років реалізації цієї моделі рівень пенсії в Чилі досяг 200 доларів США. Цю ж модель взяли за основу Аргентина, Перу, Колумбія та Казахстан.

Казахська накопичувальна модель. Запроваджена у Казахстані з 1 січня 1998 року. Її відмінністю від чилійської моделі є те, першим рівнем служать обов'язкові щомісячні пенсійні внески у обсязі 10% заробітної плати до державного Пенсійного фонду. Другий рівень - це 14 недержавних пенсійних фондів, які реалізують індивідуальні та корпоративні накопичувальні пенсійні програми. На другий рівень припадає майже дві третини в загальній сумі пенсійних накопичень.

Згідно з законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та “Про недержавне пенсійне страхування [3], виконавча та законодавча гілки влади вже визначилися - в Україні реалізується російсько-польська модель пенсійної системи (табл.1.1).

Ознайомлення з даними «Стратегії і моделі пенсійного забезпечення в світі» (табл.1.2, 1.3) дозволяє не тільки погодитися, але і підтримати це рішення, оскільки. воно враховує те, що майже третина населення України – це пенсіонери, які одержують "солідарну" пенсію.


Таблиця 1.1

Характеристики пенсійної системи в Україні

Діюча в період 1991 –2003 років

 1.Це солідарна система (вона спирається на ідею солідарності поколінь - працюючого і пенсійного

 2. Працююче покоління віддає третину свого заробітку пенсіонерам.

 3. Пенсія формується за рахунок відрахувань до ПФУ:

 - роботодавця - 32% ФОП;

 - працівника - 1-2% брутто/заробітної плати.

 4. Розмір і своєчасність виплати пенсії напряму залежить від кількості працюючих, кількості пенсіонерів та своєчасності сплати внесків до ПФУ

 5. Фактично і юридично - це державна пенсія, розмір якої становить 30-35% середньої заробітної плати.

Діюча з 1 січня 2004 року

 1. Має набрати чинності 3-рівнева пенсійна система, де:

 - 1-й рівень - державне пенсійне забезпечення;

 - 2-й рівень - обов'язкове пенсійне страхування з правом приватної власності на накопичені кошти;

 - 3-й рівень - накопичувальні пенсійні системи:

 2. корпоративні НПФ; професійні НПФ; відкриті НПФ;

страхові компанії; банки (пенсійні депозитні рахунки).

 3. Пенсія має формуватися з таких джерел:

- державна пенсія

+ додаткова страхова пенсія

+ накопичувальна пенсія

Обсяг такої "потрійної" пенсії має сягнути 65-70% середньої заробітної плати працівника.

Аналіз даних таблиці 1.1 показує, що передбачається не сліпе копіювання, а творче засвоєння і вдосконалення світового досвіду (таблиця 1.2). В українському варіанті моделі пенсійного забезпечення передбачається, зокрема, суми пенсійного страхування в Накопичувальному фонді державного управління (2-й рівень) зробити власністю українських пенсіонерів із правом передачі у спадок.


Таблиця 1.2

СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стратегія Модель Рівні пенсійної системи
1 2 3
1.  солідарна радянська державна пенсія (солідарна) немає Немає
2.  солідарно-накопичувальна російсько-польська державна пенсія (солідарна) обов'язкове страхування накопичувальна (корпоративна, особиста)
3.  накопичувально-солідарна американська державна пенсія (солідарна) трудова (корпоративна) накопичувальна (особиста)
німецька (виробнича) державна пенсія (солідарна) трудова (корпоративна) накопичувальна (особиста)
4.  Умовно-накопичувальна японська базова пенсія додаткова державна та корпоративна -
5.  накопичувальна чілійська обов'язкова накопичувальна пенсія обов'язкове страхування (3%) -
казахська обов'язкова на-копичувальна пенсія в дер-жавному пен-сійному фонді добровільна накопичувальна пенсія -

В таблиці 1.4 наведені основні макропоказники обсягів пенсійного забезпечення в розвинутих ринкових країнах світу та в Україні. Як показує аналіз даних таблиці 1.4 – низькі пенсії в Україні – це наслідок дуже низького рівня ВВП, який навіть у 2008 році не досяг рівня ВВП України 1990 року (у порівняльних цінах).


Таблиця 1.3

Головні риси пенсійної реформи в деяких країнах Східної Європи (порівняльна таблиця)

Країна Естонія Польща Словенія Угорщина Чехія
Дата початку реформи 1998 1998 1998 1997 1998
Пенсійний вік До 2016 року піднімуть до 63 років для чоловіків і жінок Підвищили до 65 років для чоловіків і до 60 - для жінок Підвищили до 65 років для чоловіків і до 60 років - для жінок

Підвищили до 62 років для чоловіків і жінок

Поступово підвищують до 62 років для чоловіків і до 57-61 років - для жінок
Достроковий вихід на пенсію Дозволяють тільки тим особам, які працювали за шкідливих для здоров'я умов Дозволяють усім працівникам, але розмір пенсії не зменшується тільки для тих осіб, які мають 25 років стажу Дозволяють тим особам, які працювали за шкідливих умов і мають не менше ніж 20 років стажу Дозволяють тільки тим особам, які працювали за шкідливих для здоров'я умов Тим особам, які мають 25 років стажу, дозволяють виходити на пенсію на 3 роки раніше. Розмір пенсії зменшується на 1% за кожний квартал, що передує досягненню пенсійного віку
Умови призначення пенсій за віком Щонайменше 15 років стажу - для отримання повного розміру пенсії Щонайменше 25 років стажу - для отримання повного розміру пенсії. Всі най-мані працівники, самозайняті осо-би і члени їхніх сімей зобов'язані сплачувати пенсійні внески Щонайменше 15 років стажу. Щонайменше 20 років стажу - для отримання повного розміру пенсії. Мінімум 15 років стажу - для отримання часткової пенсії із солідарної системи Щонайменше 15 років стажу за досягнення 65-річного віку або 25 років стажу за досягнення пенсійного віку. Це право мають всі наймані працівники і самозайняті особи
Чи передбачає реформа запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи? Ні. Однак таку систему заплановано запровадити у 2002 році Так. Участь у накопичувальній системі є обов'-язковою для всіх працівників, що не досягли 30-річного віку, але добровільною для працівників віком від 30 до 49 років. Пра-цівників, які до-сягли 50-річного віку, до обов'я-зкової накопи-чувальної систе-ми не залучають Ні Так. Участь у накопичувальній системі є добровільною для нинішніх працівників і обов'язковою для осіб, які щойно розпочинають трудову діяльність. Накопичувальна система забезпечує довічні пенсії Ні
Нарахування пенсійних внесків Особи, які провадять підприємницьку діяльність, сплачують 20% від доходу, що перевищує мінімальний розмір заробітної платні. Роботодавці відраховують 20% від фонду заробітної платні Загальний розмір внеску становить 45%, з яких 23% спла-чують робото-давці, а 22% - працівники. Із загальної суми надходжень 24% спрямовують на фінансування пенсій за віком, 15% - до солі-дарної системи і 9% - до накопи-чувальної системи Працівники сплачують у середньому 15,5%, а роботодавці - 8,85% від заробітної платні Працівники сплачують 8% від заробітку, а роботодавці - 22% від фонду заробітної платні. Внески працівників-учасників нако-пичувальної системи – над-ходять до нако-пичувальної системи, а внес-ки роботодавців - тільки до солі-дарної системи Працівники сплачують 6,5% від заробітку, а роботодавці відраховують 19,5% від заробітної платні
Порядок обчислення пенсій у солідарній системі До пенсії фіксованого розміру (встановленого в законодавстві) за кожний рік стажу додають 6,4% такої пенсії. Мінімальний період для обчислення - 15 років Підставою для обчислення пенсії є умовно-накопичувальні рахунки. Зараховані на ці рахунки внески індексують відповідно до зростання заробітної платні в економіці та підвищення темпів інфляції Базою для обчислення пенсії є 10 років з найк-ращими до-ходами, по-чинаючи з 1970 року. Для чолові-ків розмір пенсії ста-новить 35% заробітку за 15 років ста-жу і 2% за кожний до-датковий рік, але загалом - не більше 85%

Пенсія становить 53% середнього заробітку за умови 20-річного стажу. Протягом наступних 5 років за кожний рік додають 2% середнього заробітку, протягом наступних 11 років - 1%, протягом наступних 4 років - 1,5%, протягом усіх наступних років - 0,5%

До пенсії фіксованого розміру за кожний страхових рік додають 1,5% скоригованого заробітку протягом останніх 14 років (кількість років для обчислення такого заробітку збільшуватиметься кожного року на одиницю до досягнення 30-річного страхового стажу)
Порядок індексацій пенсій у солідарній системі* Індексації не провадять автоматично Пенсії індексують автоматично, повністю враховуючи темпи інфляції і беручи до уваги 20% зростання реальної заробітної платні Пенсії індексують відповідно до темпів зростання середньої заробітної платні Індексацію, що на 100% відповідає темпам інфляції, провадять автоматично Якщо темпи інф-ляції перевищують 5% на рік, то роз-мір пенсії збільшу-ють на 70% щодо темпів інфляції та на 30% щодо тем-пів зростання за-робітної платні. Індексацію прово-дять наступного року після кори-гування пенсій відповідно до темпів інфляції

Таблиця 1.4

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ