Сборник рефератов

Дипломная работа: Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки

Дипломная работа: Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки

Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Факультет ветеринарної медицини

Спеціальність 7.130501 – „Ветеринарна медицина”.

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ФАНТОМНОЇ ВАГІТНОСТІ У СУК В УМОВАХ ПРИВАТНОЇ КЛІНІКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ «ПЕС+КІТ» м.ХАРКІВ

Студент VІ курсу

9 групи І.О. Кисиленко

Керівник, канд. вет. наук,

доцент С.Я. Федоренко

Харків - 2011


ЗМІСТ

Завдання

Реферат

І. ВСТУП

ІІ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТИРИ

2.1 Визначення

2.2 Фізіологія статевого циклу сук

2.3 Фізіологія вагітності

2.4. Причини виникнення фантомної вагітності у сук

2.5 Клінічні прояви

2.6 Методи діагностики

2.7 Методи лікування та профілактики

2.8 Висновок до огляду літератури

ІІІ. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Мета та завдання

3.2 Матеріали та методи досліджень

3.3 Результати власних досліджень

3.3.1 Характеристика клініки

3.3.2 Охорона праці та довкілля

3.3.3 Розповсюдження фантомної вагітності

3.3.4 Діагностика

3.3.5 Розробка способу лікування сук з фантомною вагітністю

3.3.6. Визначення терапевтичної ефективності

3.3.7. Визначення економічної ефективності лікувальних заходів

ІV. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВИСНОВКИ

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ЗАВДАННЯ

для виконання дипломної роботи

студенту Кисиленко Івану Олексійовичу

1. Тема роботи: «Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Пес+Кіт» м. Харків».

2. Затверджено наказом ректора від "___"___________20__ р. за №______

3. Термін здачі студентом роботи до деканату "___"_________20__ р.

4. Вихідні дані до виконання роботи: літературні джерела з проблеми питання, господарсько-економічна, ветеринарна звітність клініки.

5. Зміст роботи (перелік питань, що розкриваються в роботі):

1.   Зробити літературний огляд з проблеми питання.

2.   Дати характеристику місця проходження практики – клініка ветеринарної медицини «Пес+Кіт»

3.   Визначити поширення фантомної вагітності у сук.

4.   Розробити ефективний метод діагностики та лікування сук з фантомною вагітністю.

Науковий керівник дипломної роботи,

кандидат ветеринарних наук _____________________

Завдання прийняв для виконання ___________________

Дата отримання завдання «____»_________2009 р.

 
Реферат

Дипломна робота по темі «Розповсюдження, діагностика та лікування фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Пес+Кіт» м. Харків» виконана на 52 сторінках, показано 5 таблиць і 5 фотографій.

Метою роботи було: Визначення найбільш ефективних методів діагностики фантомної вагітності у собак, визначення розповсюдженості даної патології у зоні обслуговування клініки, методу лікування сук з фантомною вагітностю, визначення економічної терапевтичної ефективності методу терапії з використанням препарату «Налоксон.

Діагностика фантомної вагітності проводилася за допомогою загальноклінічних та спеціальних методів (УЗД). Робота по визначенню розповсюдженості даного стану сук проводилася методом аналізу звітної ветеринарної документації клініки за останні 5 років. Терапевтична ефективність методу визначалася шляхом порівняння його з загальнорозповсюдженим методом лікування з використанням Бромкриптину, при лікуванні двох груп самок з фантомною вагітностю.

Виявлено деяке збільшення випадків реєстрації фантомної вагітності у сук, але цей ріст має екстенсивний характер, у зв’язку з підвищенням загальної кількості прийнятих тварин.

Лікування тварин дослідної групи проводилось із застосуванням препарату «Налоксон». Препарат застосовується підшкірно в дозі 0.01 мг/кг 1 раз на добу до зникнення проявів захворювання.

Контрольній групі тварин застосовували препарат «Бромкриптин» per os у дозі 0.01 – 0.05 мг/кг один раз на добу до зникнення клінічних проявів.

Як додатковий препарат при обох методах лікування зовнішньо застосовувалася камфорна олія.

Терапевтична ефективність запропонованого методу є досить високою, за рахунок таких показників як менша тривалість лікування (в середньому на 2 дні) та відсутність побічних ефектів.

Запропонований метод виявив високу економічну ефективність. За рахунок низької собівартості препарату і меншої тривалості лікування, вартість лікувального курсу виявилася нижчою на 9.90 грн.

Цей метод терапії сук з фантомною вагітністю може ефективно застосовуватись у практичній ветеринарній медицині.


1. Вступ

Тисячі років поряд з нами живе собака – вірний друг і помічник людини. Вона охороняє стада овець і корів, розшукує злочинців, виявляє наркотики, допомагає мисливцям висліджувати та відстрілювати дичину, оберігає державний кордон, служить біологам і космонавтам, грає з дітьми, водить вулицями людей, що втратили зір, – всього не перерахуєш.

Йшли роки. Люди розорювали поля і луки, вирубали ліси, прокладали залізниці і багаторядні шосе, будували фабрики і заводи, електростанції і аеродроми, багатоповерхові будинки. Здавалося б, кількість собак повинна різко зменшитися. Але ні! Інтерес до собак, їх кількість весь час збільшувалися. Так, на сьогодні у світі нараховується більше півмільярда собак (по одній на кожні 10 чоловік).

Неможливо висловити в грошах чи інших матеріальних цінностях все те добре і благосне, що собака дає людині. Давно встановлено: собака вкрай необхідна людині, так би мовити “для душі”. Собаки як повноправні члени сім’ї проживають у міських квартирах, грають з дітьми, допомагають знімати стресовий стан, вчать комунікабельності.

Людина ретельно вивчила цю тварину і створила цілу науку “кінологію”, що вивчає собаку в різних її аспектах і є самостійною галуззю тваринництва. Одним із складових є розділ, що вивчає питання фізіології та патології репродуктивної функції собак. Тут маються певні специфічні особливості, але є й спільні з с.-г. тваринами проблеми.

Так, скажімо, акушерсько-гінекологічна патологія у собак також призводить до великих збитків, які можливо порівняти хіба що з інфекційними захворюваннями. Однак, якщо у відношенні заразних захворювань досягнуто суттєвих результатів (існують затверджені інструкції, вакцини, законодавство), то при багатьох акушерсько-гінекологічних патологіях ефективними є лише оперативні методи, результатом яких часто є втрата твариною здатності до відтворення потомства.

В основі ефективної роботи з відтворення лежать глибокі знання фізіології та патології розмноження, вміння встановити причину порушення плодовитості та зниження життєздатності приплоду, визначити шляхи їх ліквідування.

Собаки, відрізняючись особливостями будови статевих органів та фізіологією розмноження, потребує застосування в акушерській та гінекологічній практиці відповідних прийомів та методів діагностики, лікування, профілактиці захворювань, стимуляції статевої функції та інше.

Інформація по історичному розвитку фантомної вагітності у нас відсутня, але у наші часи, дана проблема перед спеціалістами ветеринарної медицини стоїть дуже гостро. Це пов`язано з тим, що у останній час утримання собак, особливо чистопорідних, стало дуже популярним як серед громадян нашої країни так і по всьому світі.

Проблема фантомної вагітності на даний момент є маловивченою. Недостатньо вивчено причини виникнення даного стану самок.

Лікування тварин з фантомною вагітністю є симптоматичним і направлене на профілактику ускладнень які можуть виникати під час перебігу захворювання. Є багато різних методів лікування цієї патології, вони направлені на різні ланки патогенетичного ланцюга, мають різні принципи дії, але жоден з них не забезпечує у достатній мірі ефективної ліквідації симптомів і не попереджує виникнення рецидивів.

У зв’язку з вищезазначеними фактами, вивчення даної проблеми є надзвичайно актуальним. У такому положенні є необхідною розробка нових, ефективних методів лікування і профілактики, а також є потреба у визначенні розповсюдження і сезонності такого стану серед домашніх тварин.


2. Огляд літератури

 

2.1 Фантомна вагітність

 

Фантомна вагітність (pseudocyesis) у собак – це синдром, що полягає у фізичних і психічних змінах, наступаючих на 4-9 тиждень після тічки у інтактних (непов’язаних) або незапліднених сук.

Причиною є зниження рівня прогестерону в середині метеструсу (фаза після тічки). Воно викликає підвищення концентрації в крові пролактину у невагітних сук [20].

Необхідно звернути увагу на те що - фантомна вагітність у собак це саме синдром, а не хвороба. Фантомну вагітність називають "псевдовагітність". Як правило, ознаки фантомної вагітності у сук починають проявлятися через 5-8 тижнів після тічки. У деяких собак вони виражені дуже яскраво, у інших більш слабко. Деякі спеціалісти , вважають що у кожної суки після незаплідненого циклу в той чи іншій мірі наступає фантомна вагітність. Це пов’язано з тим, що період діеструсу у собак протікає рівно такий же час (60-70 діб), як і вагітність. Можна сказати що жовте тіло повноцінно функціонує всі 60-70 діб. До того ж, лютеїнова фаза у невагітних і у вагітних сук протікає абсолютно однаково. Якщо говорити простіше, то виходить, що в будь-якому випадку - пройшло запліднення у неї чи ні, була в’язка чи ні - організм виділяє повністю однакові гормони в тій же кількості. Через це багато спеціалістів вважають, що фантомна вагітність у собаки - це нормальний стан. Більше того, існує теорія, що псевдовагітність є спосіб збереження роду, який дозволяє самці годувати інших цуценят у зграї, навіть, коли запліднення не відбулося [21].


2.2 Фізіологія статевого циклу

Для повноцінного розуміння процесів що проходять під час фантомної вагітності необхідно добре розуміти фізіологічні основи статевого розвитку тварин.

Повноцінне виконання відтворювальної функції самками пов’язано з настанням статевої і фізіологічної зрілості організму. Статева зрілість характеризується комплексом фізіологічних і морфологічних змін статевих органів у самок, здатних завагітніти [27].

Строки настання статевої зрілості у собак і кішок можуть варіювати в залежності від породи, умов утримання тварин, годівлі і від кліматичних умов (географічних широт).

Самки що мешкають в місцевостях з теплим кліматом, при нормальному утриманні і годівлі досягають статевої зрілості раніше.

Статева зрілість у собак настає в середньому в 6-8-місячному віці. Але крім статевої зрілості, необхідно враховувати фізіологічну зрілість організму самок і самців. У собак фізіологічна зрілість організму наступає в 12-14-місячному віці. У цьому віці тварин починають використовувати для репродукції [5].

Основним показником настання статевої зрілості у самок є прояви статевих циклів і збільшення у розмірах зовнішніх і внутрішніх статевих органів. Статевий цикл – це складний нейрогуморальний ланцюговий рефлекторний процес, що супроводжується комплексом фізіологічних і морфологічних змін в статевих органах і у всьому організмі самки від одібєї стадії збудження статевого циклу до іншої, або від одібєї овуляції до іншої.

Статевий цикл у собак моноестричний, має значну індивідуальну варіабельність по тривалості гормональних змін. Інтервали між циклами продовжуються в середньому сім місяців (у різних порід від 4-ох до 13-ти місяців). У дрібних порід цикли, в основному, коротші, у великих – довші [7].

В статевому циклі розглядають три стадії: збудження, гальмування і врівноваженняя.

Стадія збудження характеризується проявами слідуючих ознак (феноменів): статеве збудження (загальна реакція), тічка, охота, дозрівання фолікулів в яєчниках і їх розривання (овуляція).

У стадію збудження статевого циклу всі рефлекси підпорядковуються статевим рефлексам.

Наприклад, такий сильний рефлекс, як харчовий, послаблюється або повністью гальмується на деякий час; підвищується кров’яний тиск, змінюється склад крові. У стадію збудження проходить наростання комплексу проліферативних процесів в статевих органах та інших системах організму, обумовлених розвитком фолікулів в яєчниках.

Статеве збудження (загальна реакція), як правило, співпадає по часу з тічкою і проявляється занепокоєнням, іноді злобністю, ігривістью, послабленням та збоченням чутя у мисливським і пошукових собак, відмовою від корму, збільшенням молочної залози та виділенням секрету [1].

Тічка - виділення слизу з статевих органів, унаслідок їх морфологічних змін. Слиз утворюється слизовою оболонкою присінку піхви, шийки, тіла і рогів матки та містить відносно велику кількість мукополісахарідів (муцинів), котрі мають велике біологічне і захисне значення в житті тварин в нормі і при патології.

Тічка починається раніше і закінчується пізніше статевої охоти. Сучки під час тічки заплигують на інших собак, допускають заплигування на себе, але коітусу (статевого акту) не допускають до настання статевої охоти.

У статевому циклі без запліднення розрізняють чотири стадії: проеструм, еструс, метоеструм, анеструм.

Проеструм - період початку тічки (передтічка). Тривалість цієї стадії 5-9 діб (2-22 діб). На цій стадії фолікулами яєчника продукуються естрадіол і естрон. Підвищення концентрації естрогенів у крові призводить до гіперплазії тканин і статевих органів самки, спостерігається збільшення, набухання та гіперемія статевих губ, а також кров’янисті виділення з піхви, що є результатом діапедезу з капілярів ендометрію. Шийка матки привідкрита.

Підвищення концентрації естрогенів також викликає секрецію статевих феромонів.

Естрогени сприяють розсмоктуванню в яєчниках жовтих тіл, що збереглися від попередньої овуляції.

Еструс - власне тічка. В цей період тривалістю 6-12 діб (2-21 діб) собака має характерну поведінку. Вона відчуває сильне статеве збудження (libido secsualis). Охотно підпускає до себе самця, звичайно рефлекторно відводячи хвіст в сторону. Така поведінка обумовлена дією лютеїнізуючого гормону (лютеїнізація фолікулів починається з середини проеструма). Виділення з піхви стають прозорими і менш об’ємними. Канал шийки матки відкритий, слизова оболонка гіпермійована та покрита слизом.

З дев’ятої по 12-у добу до початку тічки кожні три години під впливом лютеїнізуючого і з участю фолікулостимулюючого гормону, проходить овуляція. Яйцеклітини знаходяться в фалопієвій трубі і готові до запліднення протягом восьми діб після овуляції, але вже через дві-три доби їх здатність до запліднення різко знижуеться [13].

Метоеструм (диеструм) - післятічковий період. Цей період триває 30-60 діб та характеризується припиненням статевого збудження, зменшенням виділення слизу з піхви, появою в ній лейкоцитів, співпаданням припухлості статевих губ.

Збільшення рівня прогестерону, що виділяється жовтим тілом, яке утворилося на місці ооциту що овулюював, обумовлює ріст і розвиток слизової оболонки матки і епітелію молочних залоз, а також подовження і скрчування рогів матки.

До 20-25 доби починається активна секреція залоз ендометрію та продовжується близько одного місяця.

Анеструм - період спокою. Це перехід від одного статевого циклу до другого. Характеризується зниженням рівня прогестерону, продовжується 6 місяців. В цей час слизова оболонка статевих органів зволожена не значно [26].

Жовті тіла, поступово атрофуючись, замінюються білими тілами, під дією фолікулостимулюючого гормону починають розвиватися нові фолікули.

 

Табл №1. Найважливіші функції статевих органів самиць.

Орган

Функція
Яєчники

1. Відтворювальна - утворення і виділення ооцитів

2. Гормональна - синтез естрогенів, прогестерону та інгібіну

Фалопієві труби

1. Транспорт статевих клітин

2. Місце дозрівання сперміїв

3. Місце запліднення яйцеклітини і розвитку зародка до стадії морули

Матка

1. Місце зберігання сперміїв

2. Орган плодовмістилище

3. Тічка

Шийка матки

1. Сфінктер матки

2. Родовий канал

3. Вироблення слизового секрету

Піхва

1. Орган спаровування

2. Родовий канал

Присінок піхви

1. Сечостатевий канал

2. Зчеплення статевих органів самця і самиці під час коїтусу

Клітор Орган статевого відчуття

Запліднення.

Запліднення самок м'ясоїдних (в’язка, спаровування) відбувається за допомогою статевого акту (коїтус). Статевий акт - прояв комплексу безумовних і умовних рефлексів, що забезпечує виведення сперми із статевих органів і введення її в статеві органи самиці (запліднення) [2].

Статевий акт стає можливим при прояві усіх безумовних рефлексів (статевого інстинкту) : загального статевого збудження, ерекції, обіймального, злягального і еякуляції. У собак статевий акт триває 45 хв. внаслідок утиску збільшених кавернозних тіл голівки статевого члена самця набряклими кавернозними тілами присінку піхви у самиці(замок) [19].

У самців і самок статевий інстинкт проявляється з настанням статевої зрілості.

У м'ясоїдних матковий тип природного запліднення, при якому сперма поступає безпосередньо в порожнину матки.

Спермії в порожнині матки під час тічки зберігають життєдіяльність до 3-4 діб, а здатність до запліднення - впродовж 15-20 годин.

Яйцеклітина, що вийшла з фолікула, що лопнув, потрапляє в розширену частину яйцепровода і зберігає здатність до запліднення в середньому впродовж 5-6 годин.

Процес запліднення відбувається в передній третині яйцепровода, де утворюється нова клітина (зигота) в результаті злиття сперміїв з яйцеклітинами. Впродовж наступних 2-2,5 діб зигота просувається в порожнину матки.

Злучка (в'язка, спаровування) буває ручною і вільною. При ручній злучці індивідуально підбирають самицю самцеві. Вільна при безпривязному утриманні тварин у сільській місцевості, а також у бродячих собак. Злучку собак проводять на 8-10-й день від початку тічки, і через 1-2 діб злучку повторюють [15].

2.3 Фізіологія вагітності

Вагітність(graviditas) - фізіологічний стан організму самки в період плодоносіння. Вона починається з моменту запліднення і закінчується народженням зрілого плоду.

У собак , як правило, вагітність багатоплідна.

За перебігом розрізняють:1) вагітність фізіологічну з нормальним станом організму матері і плодів і, 2) вагітність патологічну з порушенням фізіологічних процесів в організмі матері і плодів, що розвиваються.

У зв'язку з ранньою імплантацією зародка у сук, відзначається ранній токсикоз вагітності, який проявляється на початку вагітності зниженням апетиту, загальною слабкістю, незначною слинотечею і нерідко блювотою.


2.4 Причини виникнення фантомної вагітності

На даному етапі розвитку акушерства як науки, причини виникнення фантомної вагітності до кінця не вивчені, але існують деякі теорії які пояснюють можливі варіанти виникнення даного стану організму суки. Одні спеціалісти пропонують теорії що пояснюють даний стан як патологію яка потребує обов’язкового лікування, інші інтерпретують даний феномен як фізіологічний стан самки який, в тій чи іншій мірі, проходить під час кожного естрального циклу. Найбільш вірогідною, є теорія що пояснює псевдовагітність як «відгук» минулого предків собак, для яких цей стан був можливістю виживати у дикій природі.

Справа у тому що у диких тварин роду собачих які живуть зграями, завжди є домінуюча самка яка повинна постійно виходити на полювання для забезпечення зграї їжею, і якщо самка народжує цуценят то вона на деякий час повинна припинити полювання для годування потомства. Тому в процесі еволюції у таких тварин виробився особливий тип поведінки, при якому у статевозрілих самок зграї синхронізувався статевий цикл. При цьому після тічки, якщо домінантна самка завагітніла і народжувала потомство то у решти самок зграї, незалежно від того народжували вони чи ні, починалася лактація, і вони могли вигодовувати потомство основної самки в той час коли вона могла повноцінно брати участь у полюванні [18].

Інші спеціалісти підтримують думку, яка пояснює фантомну вагітність як патологію що виникає у разі зниження рівня прогестерону в середині метеструсу (період відновлення). Що викликає підвищення в крові рівня пролактину у невагітних сук [14].

2.5 Клінічні прояви

Симптоми фантомної вагітності у собаки проявляються по різному. Іноді, якщо вони мало виражені, починаючий собаковод може так і не зрозуміти або не помітити їх. Собака починає нервувати, скавчати, вити, відмовлятися від їжі, звичайних вправ, іноді проявляється немотивованою агресією. При цьому збільшення молочних залоз незначне, іноді майже непомітне, виділень з петлі може і не бути, або зовсім малі, турбота про псевдоцуценят неяскрава, з швидким перебігом, гніздо теж може не будуватися, або дуже незначні спроби. Часто недосвідчені власники не розуміють такої поведінки у їх улюбленців. Як правило, легка форма фантомної вагітності проходить сама пособі через дві-три неділі.

Більш яскрава форма несправжньої вагітності у собаки - виражене збільшення молочних залоз і поява лактації (молока), ріст живота як при звичайній вагітності у собаки, налаштування гнізда, виділення з петлі, псевдоперейми та потуги і всі вищеописані психічні зміни, але більш яскраві та сильні [12].

Власне, всі ці ознаки притаманні і нормальній вагітності. Якщо собаку не в’язали, то власник одразу може виявити, що це несправжня вагітність. Трудніше, коли була проведена в’язка. Самою яскравою відмінністю буде те, що під час фантомної вагітності у собаки немає рухів плодів в черевний порожнині. Але розрізнити справжню і псевдовагітність можна і по іншим ознакам. При фантомній вагітності собака більш занепокоєна, схвильована і напружена. Гніздо налаштовується з фанатичним ентузіазмом. Будь яка іграшка що потрапила в поле зору, приймається за цуценя. Сука починає турбуватися про псевдоцуценят з неймовірною силою. Вона імітує годування псевдодітей (зносить іграшки у гніздо і приймає позицію для годівлі цуценят), облизує їх кожну хвилину, відмовляється покидати гніздо. Може показатися, що сука починає божеволіти на фоні материнства. В будь-якому випадку, якщо була проведена в’язка, але хазяї не впевнені що відбулося запліднення, необхідно провести діагностичні дослідження по підтвердженню вагітності.

Фантомна вагітність може реєструватися у собак всіх порід. Але одні собаки можуть переносити цей стан після кожного естрального циклу, інші можуть взагалі ніколи його не відчути [17].


2.6 Методи діагностики

У більшості випадків псевдовагітність діагностують виключно за клінічними проявами, при відсутності в’язки.

·  Влаштування гнізда

·  Материнська турбота над неживими об'єктами

·  Вироблення молока

·  Черевне розтягування

·  Зрідка симуляція пологової діяльності.

Але іноді застосовують і інші методи діагностики, особливо у тих випадках коли проводили в’язку, але з тих чи інших причин запліднення не відбулося. В таких випадках можна проводити інші діагностичні дослідження [4].

На пізніх стадіях фантомну вагітність від справжньої можна відрізнити за результатами пальпації черева самки. При фізіологічній вагітності будуть відчуватися рухи плодів у збільшених рогах матки, що відсутнє при фантомній вагітності, але слід зауважити, що і вцьому випадку, роги матки можуть бути дещо збільшеними за рахунок рідини що може в них накопичуватися [9].

Можливе застосування УЗД діагностики.

Останнім часом ультразвукову діагностику (сонографію) з успіхом використовують у ветеринарній медицині. Введення в клінічну практику ультразвукових досліджень дозволяє безкровним методом вивчити морфофункціональний стан внутрішніх органів у нормі та при патології.

Вітчизняна промисловість випускає такі ультразвукові апарати, як "УЗД-4", "УЗД-5", "УДА-724", "ЕХО-11". Крім них, у медичній практиці використовуються і зарубіжні апарати: "Ultima-Pro-ЗО", "Microlmager 1000", "Aloka SSD 210 DX", "Echo-Trace SSD-2", "Scanner LSC 700", "SIM 7000 Challenge", "Concept 2000", "Ansonics" (стаціонарні); "AMI USTRA-SCAN 900", "Concept MC", "Linear Scanner Mod. 200, 450,480", "Shimadzu SDL 32" "100 Vet" (портативні).

Зазначені апарати - це здебільшого транспортабельні установки, обладнані монітором і пристроєм для фотографування. Дослідження на тварині проводять ультразвуковими головками (сканерами), які з ультразвуковим приладом з'єднують зондами. Головки бувають лінійні, випуклі, секторні та лінійні ректальні. У ветеринарній медицині використовують головки із частотою випромінювання ультразвукових хвиль від 2,25 до 10 мГц. Для дослідження внутрішніх органів у великих тварин користуються зондами з ультразвуковими головками 2,25; 2,5; 3,5; 5 мГц, частіше - 3,5 мГц. Для дослідження внутрішніх органів у дрібних тварин та поверхневих тканин у великих тварин (шкіра, м'язи, зв'язки, кістки) використовують зонди із частотою хвиль ультразвукової головки 5; 7,5 та 10 мГц. Для дослідження поверхневих тканин використовують головки із нижчою частотою випромінювання ультразвуку [28].

Суть ультразвукового сканування полягає в тому, що ультразвукові хвилі неоднаково поглинаються тканинами організму та відбиваються від них. Ступінь поглинання і відбиття ультразвукових хвиль залежить від щільності тканин, у яких вони поширюються. Тканини з більшою щільністю дають ехопозитивні сигнали, і такі ділянки на моніторі є світлими.

На сонограмі при фантомної вагітності будуть віалізуватися роги матки з деякою кількістю рідини у їх просвіті, але плоди будуть відсутні. Стінка рогів матки може бути потовщеною як і при фізіологічній вагітності. У яєчниках добре помітні жовті тіла, які утворилися після овуляції фолікулів [8].

Також у деяких випадках проводять аналізи крові на вміст гормонів для підтвердження діагнозу. Та інші дослідження для контролю загального стану тварини.


2.7 Методи лікування та профілактики фантомної вагітності у сук

Небезпека цього захворювання полягає в його ускладненнях, оскільки сама по собі вона звичайно закінчується спонтанно через 2-3 тижні після виникнення перших клінічних проявів. Основною небезпекою фантомної вагітності є виникнення маститів, через те що у молочних залозах накопичується молоко яке не має фізіологічного застосування, і виникає його застій.

Основне лікування під час фантомної вагітності звичайно направлене на пригнічення лактопоезу [3].

Деякі лікарі рекомендують з раціону годування повністю виключити молочні продукти, обмежити споживання рідини. Невеликі психічні зміни можна подавити шляхом перемикання уваги собаки (наприклад, часто гуляти з собакою, прибрати іграшки).

Іноді лікарі рекомендують користуватися сечогінними засобами, типу фуросеміду. Ідея полягає в тому, що помірне обезводнення організму припинить вироблення молока. Проте цей спосіб лікування помилкової вагітності потенційно небезпечний і майже не використовується.

Також існує метод утягування (стискання) молочних залоз, що через недостатність кровообігу, гальмує утворення молока. Цей спосіб є одним з найдоступніших але використовувати його небажано через його негативний вплив на організм через порушення кровопостачання [6].

Нині доволі широкого поширення набула гормональна терапія препаратами із вмістом прогестагену (оварід, перлютекс), естрогену (мессалін), андрогенів (метилтестостерон) або їх комбінацій (сезорал). Проте прогестагени можуть провокувати розвиток кістозної гіперплазії ендометрію і збільшення ваги тварини. Естрогени у великій дозі викликає анемію і тромбоцитопенію. Повторне або тривале призначення андрогенів може призводити до розвитку вагінітів. Також оскільки застосування гормональних препаратів при істинній вагітності може викликати безповоротні негативні наслідки, перед їх призначенням її необхідно виключити (бажано за допомогою УЗД) [22].

Враховуючи негативний вплив гормональних засобів на організм тварин, все більшого поширення набуває застосування гомеопатичних препаратів. Гомеопатичні препарати через свою безпеку, біодоступність і ефективність є реальною альтернативою гормональної терапії. При лікуванні і профілактиці проявів помилкової вагітності успішно застосовується комплексний гомеопатичний препарат Оваріовіт. Чинячи регулюючий вплив на функції гіпофіза, Оваріовіт відновлює гормональний статус організму і усуває психічні розлади. Для профілактики помилкової вагітності оваріовіт починають використовувати за 2-3 тижні до можливої появи її ознак (тобто через 1-1,5 місяця після закінчення тічки) у вигляді ін'єкцій 1 раз в 3-4 діб або в пігулках щодня впродовж 2-х тижнів. Якщо ознаки помилкової вагітності вже в наявності, оваріовіт застосовується у вигляді підшкірних ін'єкцій в дозі 1,0 мл на 10 кг ваги (мінімальна доза 0,5 мл, максимальна 5,0 мл) 1 раз на день впродовж 5-10 діб, далі (при необхідності) 1-2 ін'єкції в тиждень. Можна використовувати оваріовіт в пігулках впродовж 10-14 діб.

Інші показання до застосування оваріовіту : ураження організму внаслідок аллопатичної терапії (наслідки застосування прогестерону), недостатність функції яєчників, порушення статевого циклу, безпліддя самиць. Застосування оваріовіту перед в'язкою сприяє суперовуляції, що підвищує відсоток запліднення і призводить до збільшення посліду [25].

Використання безпечного способу корекції гормональних розладів, яким є гомеопатична терапія, розширює можливості надання допомоги тваринам, не завдаючи шкоди їх організму. Але іноді лікувальний ефект від гомеопатичних препаратів є надто м’яким і не може забезпечити достатнього лікувального ефекту.

Найпоширенішим на даний час є застосування препаратів - інгібіторів пролактину таких як Бромкриптин, Парлодел, Галостоп, Каберголін, Метроголін. Ці препарати є досить ефективними, оскільки вони добре і досить швидко впливають на лактопоез. Але і мають ряд суттєвих недоліків оскільки спричиняють деякі побічні ефекти. Інгібітори пролактину (у меншій мірі галастоп) мають блювотну дію, що нерідко є причиною дострокового припинення курсу лікування. Для профілактики побічних ефектів введення препарату починають з низької дози, поступово збільшують її до терапевтичної, змішують препарат з кормом або призначають метоклопрамід (церукал). Бромокриптин можна придбати в звичайній людській аптеці; він задається в дозі 0.01-0.05 мг/кг, доки повністю не припиняється синтез молока, але має тенденцію викликати розлади шлунку. Каберголін (Cabergoline) має менше побічних ефектів, але є більш дорогим і його важче знайти. Всі ці препарати можуть викликати аборт, якщо сука виявиться фактично вагітною, тому важливо переконатися, що виявлені симптоми помилкової вагітності дійсно відносяться до цього стану [16].

При всіх вищевказаних методах як допоміжна терапія рекомендується втирання камфорної олії у шкіру молочної залози, що благоприємно впливає на шкіру і орган в цілому, та підкріплює дію препарату. До того ж він є не дорогим.

У псевдолактуючих собак молоко застоюється в молочній залозі, подразнює її тканини, що сприяє виникненню маститу. У них підвищується внутрішньо тканинний тиск, порушуються циркуляція крові, лімфи і живлення тканин молочної залози, посилюється проникливість кровоносних судин, відбувається випіт білків - глобулінів і фібриногену, а також формених елементів крові, і як наслідок, виникає запальна інфільтрація, що визначає форму маститу.

Найчастіше у собак діагностували мастит каудальних долей залози. Це пояснюється тим, що пахові і черевні пакети молочних залоз у сук найбільш розвинені і секретують більшу кількість молока.

З усього комплексу причин, що викликають мастит, на найбільшу увагу заслуговує мікробний чинник. Нині відомі більше 100 видів збудників, виділених з секрету молочної залози тварин і людини, хворих маститом.

Найбільшу чутливість мікрофлори виявили до енроксилу (91,3 %), гентаміцину (75,9 %), стрептоміцину (73,8 %), найменшу - до пеніциліну (42,1 %) [23].

Усунення причин виникнення маститу рідко веде до одужання тварини. Тому разом з етіотропною необхідно застосовувати патогенетичну терапію, найбільш поширеним методом якої є новокаїнова блокада. Є розроблений спосіб лікування собак при маститі. Тварину фіксують лежачи (горизонтальному або вертикальному), місце ін'єкції обробляють відповідно до загальноприйнятих в хірургії правил асептики і антисептики. Голку завтовшки 0,5 - 0,8 мм і завдовжки 40 - 60 мм вводять між 3-м і 4-м поперековими хребцями ближче до краю 3-го хребця на відстані 15 - 40 мм від середньої лінії тулуба тварини під кутом до медіанної площини 25 - 35°. Після проколу шкіри її вводять углиб на 20 -30 мм, потім кут нахилу збільшують до 40 - 50° і просувають її до упору в тіло хребця. Потім голку відтягують на 2 - 3 мм назад, переконуються, що вона знаходиться поза посудиною, приєднують шприц і вводять розчин новокаїну.

При ураженні лівого або правого пакетів молочної залози розчин новокаїну ін'єктують описаним вище способом з відповідного боку тварини.

Діапазони величин, що характеризують точку проколу голки і техніку її введення, вибрані з урахуванням анатомічних особливостей різних порід собак. Конкретні значення вказаних параметрів визначено з урахуванням маси тіла, розмірів, віку і породи тварини.

Встановлено, що для собак з масою тіла до 20 кг оптимальним було введення 0,5 - 1,0% -ого розчину новокаїну в дозі 0,25 - 0,5 мл/кг, вище 20 кг - 0,5 - 1,0 мл/кг маси тіла.

Для посилення терапевтичного ефекту новокаїн можна вводити у поєднанні з антибіотиком, що активний по відношенню до конкретного збудника.

Оскільки ін'єкція проводиться далеко від осередків ураження виключається небезпека поширення інфекції при гострих, гнійних запальних інфекціях. Паралюмбальная блокада із застосуванням 2% -ого розчину новокаїну показана при лікуванні собак з гострою і підгострою формами маститу, а також при операціях на каудальних долях молочної залози. Після проведення блокади впродовж декількох діб відмічають зменшення секреції молока. Кращі результати отримують при поєднанні блокади з симптоматичним лікуванням. У разі потреби новокаїнову блокаду проводять повторно через 3-4 діб.

Як показала клінічна практика, при проведенні провідникової новокаїнової блокади пропонованим способом досягається стійкий терапевтичний ефект [24].

Одним з фізіотерапевтичних методів є віброакустична терапія із застосуванням апарату "Вітафон". Лікувальна дія апарату обумовлена механічними коливаннями на тканині хворого, при якому відбувається виборче збудження механорецепторів шкіри і вегетативних нервів, а також судин і гладких м'язів. Також він має здатність посилювати кровотік і лімфотік, що дозволяє зняти набряк і збільшити швидкість регенеративного процесу [23].

Профілактика. На даному етапі розвитку ветеринарної медицини, ефективні методи профілактики, які б давали добрий ефект при збереженні репродуктивної функції, відсутні. Більшість лікарів, для профілактики фантомної вагітності, рекомендують надавати самкам можливість повноцінно виконувати відтворну функцію (народжувати потомство). Якщо ж використовувати самку для розмноження у плани господаря не входить, то у такому випадку, деякі спеціалісти, рекомендують проводити оваріогістеректомію (стерилізацію самки). Але саме під час перебігу фантомної вагітності проводити операцію не рекомендується, оскільки видалення жовтих тіл разом з яєчниками не знизить рівеня пролактину в крові і фактично цей стан не припиниться. Найкраще в цьому випадку дочекатися закінчення фантомної вагітності, а вже тоді проводити стерилізацію. Проте не всі спеціалісти підтримують цю думку, оскільки для нормального функціонування організму необхідна підтримка статевих гормонів, а декомпенсація гормонального фону наднирниками не забезпечує потрібного рівня [11].

2.8 Висновки з огляду літератури

З отриманої інформації можна зробити висновок, що фантомна вагітність, є досить поширеною проблемою у ветеринарній практиці. Виникає вона в основному після тічки, в результаті якої, з будь яких причин, не відбулося запліднення. Основним проявом є налиття молочних залоз, зміна поведінкової моделі, характерної для вагітності і початок лактації, при відсутності плодів у матці. Стан виникає приблизно через 1,5 місяці після завершення тічки, і завершується, як правило, самостійно, через 2-3 тижні. Основною небезпекою даного стану є його ускладнення у формі розвитку маститів, а лікування направлене на попередження данних ускладнень. Для данної цілі використовується багато різних методів лікування направлених на зменшення лактопоезу, починаючи з механічних методів (утягування молочних пакетів), до використання гомеопатичних препаратів. Найбільш поширеним методом лікування псевдовагітності є застосування препаратів антагоністів пролактину, таких як Бромкриптин, Галостоп. Для профілактики фантомної вагітності, лікарі ветеринарної медицини рекомендують регулярно надавати можливість самкам народжувати потомство, а якщо для репродукції тварину використовувати не планується, то більшість спеціалістів рекомендують стерилізацію.


3. Власні дослідження

 

3.1 Мета та завдання

 

Метою виконання роботи було: вивчення актуальності проблеми фантомної вагітності сук у практичній ветеринарній медицині, визначення розповсюдження даного стану серед сук у зоні обслуговування ветеринарної клініки «Пес+Кіт», вивчення найбільш ефективних методів діагностики фантомної вагітності у сук і розробка ефективного методу лікування сук з фантомною вагітностю.

Завдання роботи

1. Зробити літературний огляд з проблеми питання.

2. Дати характеристику місця проходження практики (приватна клініка ветеринарної медицини «Пес+Кіт»).

3. Визначити поширення фантомної вагітності у сук.

4. Розробити ефективний метод діагностики та лікування сук з фантомною вагітністю.

 

3.2 Матеріали і методи досліджень

Матеріалом для досліджень які проводилися при виконанні дипломної роботи, були суки у стані фантомної вагітності, які перебували на лікуванні у клініці під час проходження практики. По даній патології було прийнято 8 самок з клінічними ознаками фантомної вагітності. При цьому з загальної кількості було виділено 5 самок, як дослідну групу, і 3 як контрольну групу.

Самки що поступали на лікування у клініку, досліджувалися загально клінічними та спеціальними методами.

Діагностика фантомної вагітності здійснювалася в основному методом спостереження за поведінкою тварини, загального огляду (відмічаються симптоми характерні для фантомної вагітності), пальпація - для визначення стану молочних залоз, матки, об’єму черева та його чутливості. Аускультація для визначення стану серця та дихальної системи.

У випадках коли фантомна вагітність виникала після проведення в’язки, для виключення справжньої вагітності та уточнення діагнозу користувалися методом УЗ діагностики. При справжній вагітності візуалізуються значно збільшені роги матки у яких наявні плоди, розмір яких залежить від строку вагітності. У стані фантомної вагітності на ехограммі можна спостерігати матку яка дійсно схожа на вагітну (потовщена стінка, збільшені роги матки, посилений кровообіг) за виключенням відсутності в просвіті плодів і накопичення невеликої кількості рідини без навколоплідних оболонок.

Вивчення розповсюдження фантомної вагітності проводилося методом опрацювання звітної документації клініки за останні 5 років. Звертали увагу на кількість зареєстрованих випадків захворювання на дану патологію у останні роки, тенденції росту чи зниження поширення даного стану, і їх розподіл по періодам року.

Визначення ефективності методів лікування проводилося шляхом порівняння лікувального ефекту двох препаратів, застосуванням їх у різних групах тварин у стані фантомної вагітності. З цією метою було сформовано дві групи тварин – контрольну тат дослідну. , до них застосовувалося різні схеми лікування. Терапевтичний ефект від застосування цих методів порівнювали по ряду показників: тривалість терміну реабілітації, якість лікувального ефекту, наявність побічних ефектів.

Таблиця №2.

Схеми лікування сук з фантомною вагітністю у двох групах тварин

Група тварин №2 Контрольна №1 Дослідна
Основний препарат  Бромкриптин Налоксон.
Спосіб введення Per os, під час прийому корму Інтрамускулярно, підшкірно
Доза 0.01 – 0.05 мг/кг 0.01 мг/кг
Додаткові препарати Камфорна олія, Метаклопрамід (церукал) в дозі 0.1 мл/кг. Камфорна олія

Визначення економічного ефекту проводилося шляхом порівняння вартості повного курсу лікування, з урахуванням вартості одиниці об’єму препарату, тривалості лікування, кількості препаратів витрачених на лікування однієї тварини.

Страницы: 1, 2


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ